TKF 2017-2018 Alp Disiplini, Kayaklı Koşu ve Snowboard Yarışma Talimatları

Türkiye Kayak Federasyonu 2017-2018 sezonu Yarışma Talimatları yayınlandı. Alp, Snowboard ve Kayaklı Koşu Disiplinlerinde güncellemeler yapılarak www.tkf.org.tr web sayfasında yayınlandı.

Bir önceki talimata göre yapılan değişiklikler aşağıdadır.

Alp Disiplini

 • İl kontenjanları U12 ilk 5, U14 ilk 4, U16 ilk 4, U18 ilk 3 ve büyükler ilk 3 sporcular oldu.

Kayaklı Koşu

 • Minikler kategorisi K2 liginden ayrılarak ayrı bir lig oluşturuldu.
 • Minik erkekler klasik teknik yarışmalarının mesafesi 2,5 km den 1,5 km ye indirildi.
 • Minikler ligi seçme yarışmalarının kontenjanları ( erkek ve kızlarda ) 10 sporcu olarak belirlendi.
 • Minikler ligi penaltı puanı 50 olarak belirlendi.
 • Minikler liginden üst lige geçiş kuralları belirlendi.
 • K1 liginin penaltı puanı 30 dan 0’a indirildi.
 • Genç kadınlar serbest teknik yarışmalarının mesafesi 5 km den 7,5 km ye çıkarıldı.
 • İl kontenjanları; Minik ve çocuklarda ilk 5, yıldızlarda ilk 4, genç ve büyüklerde ilk 3 oldu.
 • K2 ligi seçme kontenjanları çocuk ve yıldızlarda ilk 6, genç ve büyüklerde ilk 3 oldu.
 • Mali yükümlülüklerde de değişiklikler yapıldı.

Snowboard

 • Ön eleme yarışması getirildi.
 • İl kontenjanları U11 ve U13 kategorilerinde ilk 12, U15 ve +15 kategorilerinde ilk 16 sporcu oldu.
 • Ön eleme kontenjanları U11, U13, U15 kategorilerinde ilk 10, +15 kadınlarda ilk 10, +15 erkeklerde ilk 16 sporcu.
 • Yarışmalar PSL, PGS ve Final (PSL-PGS) olarak belirlendi.
 • PSL ve PGS yarışmalarından kombine toplamında tüm kategorilerde ilk 8 sporcu final etabında yarışmaya hak kazanır.

2017-2018 sezonu Yarışma Talimatları (Tam metin)

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU
ALP DİSİPLİNİ, KAYAKLI KOŞU, TEKERLEKLİ KAYAK, SNOWBOARD
YARIŞMALARI TALİMATI 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
Madde 1
(1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Kayak Federasyonu ile özel kurum ve kuruluşlarca organize edilecek olan tüm resmi ve özel Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, Tekerlekli Kayak ve Snowboard yarışmalarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
(1) Bu Talimat, resmi ve özel Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, Tekerlekli Kayak ve Snowboard yarışmalarında doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, sporcuların katılım haklarını, görevlilerin yetki ve sorumluluklarını, sporcuların başarı veya başarısızlık ölçülerini ve yarışma kurallarını kapsar.
Dayanak
Madde 3
(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi ile 03/04/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4
(1) Bu Talimatta geçen;
·         Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Spor Genel Müdürlüğünden veya Federasyondan belge almış olan kişiyi,
·         Disiplin Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu Disiplin Kurulunu,
·         Eğitim Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonunu Eğitim Kurulunu,
·         Elektronik Kronometre Şefi: Yarışmanın zaman-sonuç işlerini yapan kişiyi,
·         Federasyon Başkanı: Türkiye Kayak Federasyonu Başkanını,
·         Federasyon Gözlemcisi: Federasyonu adına yarışmalara gözlemci olarak atanan kişiyi,
·         Federasyon İl Temsilcisi: İllerdeki kayak temsilcisini,
·         Federasyon (TKF): Türkiye Kayak Federasyonunu,
·         FIS: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Kayak Federasyonunu,
·         Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
·         İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
·         Hakem: Kayak yarışmalarının yönetimi için federasyon veya yetki verdiği kurullar tarafından atanan ve bu konuda eğitim almış kişileri,
·         Kayak Yarışmaları: Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statüye uygun olarak düzenlenen resmi ve özel faaliyetleri,
·         Pist Şefi: Federasyon tarafından atanan ve yarışmaların yapılacağı pistlerden sorumlu kişiyi,
·         Spor Kulübü: Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Kayak Federasyonu tarafından tescil edilen kulübü,
·         Sporcu: Tescilli olarak spor yapan kişileri,
·         Teknik Delege: Federasyon tarafından atanan ve yarışmaların teknik açıdan idaresinden sorumlu kişiyi,
·         Teknik Kurul: Türkiye Kayak Federasyonunun ilgili disiplinlerdeki teknik kurulunu,
·         Tescil: Bir sporcunun veya kulübün kayak yarışmalarına katılabilmesi için federasyon tarafından yaptıracağı kayıt ve lisans işlemlerini,
·         Vize: Bir sporcunun, antrenörün, öğreticinin ve hakemin kayak yarışmalarında yarışabilmesi ve görev alabilmesi için her yıl lisansının onaylanması işlemini,
·         Yarışma Müdürü; Yarışmanın idari sorumlusu olan kişiyi,
·         Yarışma Kurulu: Yarışmanın idari ve teknik sorumluluğunu üstlenen kurulu,
·         Yarışma Teknik Müdürü: Yarışmanın teknik sorumlusu olan kişiyi,
·         Yarışma Sekreteri: Yarışmanın sekretarya işlerini yürüten kişiyi,
·         Yönetici: Kayak faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanları, tescili yapılmış olan spor kulüpleri yönetimindeki şahısları,
·         Yönetim Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yarışma Ortak Kuralları
Madde 5
1.      Organizasyon Komitesi; Organizatör ve federasyon tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.  Organizasyon komitesi, organizatör ile aynı, görev ve sorumluluklara sahiptir. Organizasyon komitesi şu kişilerden oluşur;
a)      Yarışma Müdürü; Yarışmanın düzenlendiği ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
b)     Yarışma Teknik Müdürü; İlgili teknik kurul üyelerinden görevlendirilecek bir üye
c)      Federasyon Gözlemcisi
d)     Yarışma Sekreteri
e)      Elektronik Kronometre Şefi
f)       Yarışma Jürisi; Teknik Delege, Başhakem, Pist Şefi ve katılan illerin antrenörlerinden seçilecek 1 (bir) kişiden oluşur. Jüri üyeleri, güvenliği alınmış kapalı yarışma alanları içindeki teknik konulardan sorumludur.
2.      Yarışma Kurulu; Yarışma Teknik Müdürü, Teknik Delege, Yarışma Sekreteri, Elektronik Kronometre Şefi, Pist Şefi ve Başhakem federasyon tarafından atanır.
Yarışma kurulunun görev yetki ve sorumlulukları;
a)        İdari ve teknik açıdan yarışmanın tüm sorumluluğu yarışma kuruluna aittir.
b)        Yarışma kurulu, hava ve pist durumuna göre yarışma pistinde, yarışma tarihinde, yarışma saatinde ve yarışmanın teknik konularında yarışma jürisinin teklifi üzerine değişiklik yapabilir.
c)         Yarışmaların idari ve teknik kararları yarışma kurulu tarafından imzalanarak çoğaltılır, takım yöneticileri ve basına verilir.
d)        Yarışma sonuçları teknik delege ve yarışma sekreteri tarafından imzalanarak çoğaltılır ve ilgililere dağıtılır.
e)         Yarışmaların ‘‘Takım Kaptanları Toplantısı’’ yarışma gününden bir gün önce yarışmaların yapılacağı kayak merkezinde yapılır. Bu toplantıya yarışma kurulu, her il veya kulüpleri temsilen bir idareci ve bir antrenör katılır.
f)         Mesafe yarışmalarının (kayaklı koşu, biathlon, tekerlekli kayak) yapılacağı pistlerin ölçümünü, uygunluğunu kontrol eder ve kayıt altına alır.
g)        Yarışmaların güvenliği ve sporcuların sağlığı açısından yarışmalarda teknik olarak yetersiz görülen sporcular yarışma kurulu kararı ile pist dışına alınır. Bu sporcular yarışma sonuç listesinde yarışı bitirememiş olarak gösterilir.
h)        Sporcuların çıkış numaralarının belirlenmesi yarışma kurulu kontrolünde, yarışma sekretaryası tarafından yapılır.
i)          Yarışma ile ilgili olarak yapılan yazılı itirazları değerlendirir ve sonuca bağlar.
3.         Yarışma Genel Kuralları;
a)        Takım kaptanları toplantısında, sporcuların çıkış numaraları belirlendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ancak, bu toplantıya geçerli mazereti sebebiyle yetişemeyen sporcuların çıkış numaraları, (toplantı başlamadan önce telefon, faks vs. araçlarla yarışma kuruluna iletilmesi halinde) yarışma kurulu kontrolünde, yarışma sekreteryası tarafından belirlenir. Bu durumda olan yarışmacının, çıkış numarası sonucuna itiraz hakkı yoktur
b)        İl Müdürlükleri veya kulüpler yarışmalarda, 1 kafile başkanı,  antrenör (1-5sporcu için 1 antrenör, 6-10 sporcu için 2 antrenör, 11-15 sporcu için 3 antrenör, 16-20 sporcu için 4 antrenör, 25-40 sporcu için 1 kafile başkanı, 1 kafile başkan yardımcısı ve 5 antrenör) ve 1 mekanisyen / kayak bakım uzmanı (11 ve üstü sporcu ile katılanlar 2 kişi) bulundurulur. Görevlendirilecek antrenörlerin ‘‘Antrenör Belgesi’’ sahibi olması ve ‘‘Antrenör Lisansı’’ nın federasyonca senelik vizesinin yapılmış olması gereklidir.
c)         Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince onaylanmamış kafile listelerinde yer alan sporcular ile geçerli lisansları olmayan sporcular yarışmalara katılamazlar. Ayrıca, takımların il müdürlüklerince onaylı kafile isim listelerinde sporcuların;  kulübü, lisans numaraları ve doğum tarihleri de gün-ay-yıl olarak belirtilecektir. Bu listeler yedi gün önceden federasyona ve organizasyonu yapan il müdürlüğüne gönderilecektir.
d)        Federasyonun açmış olduğu milli takım kampları ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmeleri nedeniyle il ve ulusal yarışmalara katılamayan sporcular yarışmalara federasyon tarafından davet edilir.
e)         Yarışmalara katılacak sporcuların yarış ekipmanları tam ve kurallara uygun olmalıdır. Bu ekipmanların kontrolünden öncelikle antrenörleri ve idarecileri sorumludur.
f)         Özel kayak yarışmaları düzenleyecek kişi ve kuruluşlar, yarışma tarihinden en az 15 (on beş) gün önce federasyona yazılı müracaat ile izin almalıdırlar. Düzenleyiciler yönetim kurulunun belirleyeceği yarışma düzenleme ücretini federasyonun banka hesabına yatırması koşulu ile gözlemci talep etmek zorundadırlar. İzinsiz yarışma düzenleyen kişi ve kuruluşlar hakkında bu talimata aykırı hareketten dolayı yasal işlem başlatılır.
g)        Yarışmalarda yıllık vizesi yapılmış hakemler görevlendirilir. Görevli hakemler yarışma gününden bir gün önce yıllık vizesi yapılmış hakemlik lisansı ile birlikte, hakem teknik toplantısında hazır bulunacaklardır. Söz konusu toplantıya katılmayan ve yarış günü ve saatinde kayak malzemeleri ile birlikte geçerli mazereti olmadan yarışma yerlerinde bulunmayan hakemler, yarışma kurulu tarafından yazılı olarak MHK’ ya bildirilir.
h)        İl Birinciliği Yarışmalarında Federasyon İl Temsilcisi federasyonun resmi gözlemcisi olarak görev yapar.
i)          İller faaliyet programlarını federasyonun faaliyet programını dikkate alarak yaparlar. İller, il müdürlükleri tarafından onaylanmış faaliyet programlarını ilk faaliyetinden en az 7 (yedi) gün önce federasyona bildirir.
j)         Kulüpler Türkiye Şampiyonası yarışmalarına,  dernekler kanununa uygun olarak kurulmuş ve genel müdürlük veya federasyon tarafından tescil edilmiş spor kulüpleri katılabilir.
k)        Bu talimatta ayrıntılı olarak açıklanmayan diğer yarışmalar için genel yarışma kuralları geçerli olacak ve olabilecek değişiklikler ayrıca bildirilecektir.
l)          Yarışmalarla ilgili her türlü itirazlar, yarışmalar devam ederken veya yarışma sonuçları ilan edildikten sonra en geç 15 (on beş) dakika içinde yazılı olarak yarışma kuruluna yapılır.
m)     Federasyon; yarışma takvimini değiştirme, yarışmaların tümünü veya bazılarını iptal etme, yarışma içeriklerini değiştirme hakkına sahiptir.
n)        Alp Disiplini yarışmaları temel kuralları EK-1, Kayaklı Koşu ve Tekerlekli Kayak yarışmaları temel kuralları EK-2, Snowboard yarışmaları temel kuralları EK-3’ de belirtilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli hükümler
Madde 6
1.    İl Müdürlüklerinin yükümlülükleri;
a)        Yarışma mahallinde gerekli her türlü güvenlik ve sağlık önlemini almak. Yarışmaların yapıldığı yerde, yarışma süresince ambulans, doktor ve sağlık personelini yarışma alanında hazır bulundurmak. Güvenlik güçlerine bilgi vererek yarışma alanında bulunmalarını sağlamak.
b)        Yarışmanın organizasyonunda federasyon elemanlarına imkanları dahilinde insan gücü ve malzeme/ekipman desteğinde bulunmak.
c)         Yarışmalar süresince yarışma mahallindeki kayak evini katılımcılara tahsis etmek.
d)        Yarışmalara katılacak il müdürlükleri, kafile listelerini (adı, soyadı, doğum tarihi, lisans numaralarını ve kulüplerini yazarak) tasdik ederek, birer suretini yarışmalardan 7 (yedi) gün önce federasyona ve yarışmalara ev sahipliği yapan il müdürlüğüne fakslar.
e)         FIS ve federasyon doping talimatları doğrultusunda, doping kontrolleri için gerekli numune alma ekipmanlarını ve uygun yerini hazır eder.
Talimatta yer almayan konular
Madde 7
1.    Bu talimatta yer almayan hükümler hakkında karar alma yetkisi yönetim kuruluna aittir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son hükümler
Yürürlükten kaldırma
Madde 8
1.      Bu talimatın yayımlanması ile birlikte 08/12/2014 tarihli Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, Tekerlekli Kayak, Snowboard Yarışmaları Talimatı ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9
1.      Bu talimat; Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10
Bu talimat hükümlerini, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı yürütür.
EK – 1
Alp Disiplini Yarışmaları Temel Kuralları
1.      Alp Disiplininde müsabakalar,  Alp Kayak Ligi (A1, A2) yarışmaları, A2 Ligi Seçmesi (A-Grubu, B-Grubu Yarışmaları), Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Minikler Kayak Festivalinden oluşur. Müsabakalar; Slalom (SL), Büyük Slalom (GS), Süper G (SG – U12 ve U14 hariç) ve Paralel (P) ferdi veya takım yarışmalarından oluşur. Altyapıyı geliştirmek için U10 teşvik kategorilerinde yarışmalar düzenlenir.
2.      Alp Disiplini yarışmalarında erkekler ve kadınlar kategorileri;
Büyük                                Erkekler ve Kadınlar
U18                                    Erkekler ve Kadınlar
U16                                    Erkekler ve Kızlar
U14                                    Erkekler ve Kızlar
U12                                     Erkekler ve Kızlar
U10 -Teşvik                       Erkekler ve Kızlar
3.      Alp disiplini yarışmalarında lisans çıkarmak için sekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir. Yaş düzeltmeleri kabul edilmez ve yarışmalarda lisansla birlikte nüfus cüzdanı ibraz etmek zorunludur. Kategorilere göre yaş tespiti 2017-2018 sezonu için;
Büyük                                Erkekler ve Kadınlar (1999 ve üzeri doğumlular)
 U18                                   Erkekler ve Kadınlar  (2000-2001 doğumlular)
 U16                                   Erkekler ve Kızlar      (2002-2003 doğumlular)
 U14                                   Erkekler ve Kızlar      (2004-2005 doğumlular)
 U12                                   Erkekler ve Kızlar      (2006-2007 doğumlular)
 U10                                   Erkekler ve Kızlar      (2008-2009-2010 doğumlular)
          *Takip eden her yıl için her kategoriye bir yaş eklenir.
4.      Alt kategoride yarışan bir sporcu üst kategoride veya üst kategoride yarışan bir sporcu alt kategoride yarışamaz. Ancak herhangi bir kategorinin 5 (beş) sporcu ve daha az olması durumunda bir alt veya bir üst kategori ile genel klasman oluşturularak yarışma yapılır. Bu durumda madalya, sıralama ve puanlama ayrı yapılmaz tek sonuç üzerinden yapılır.
5.      Alp disiplini yarışmalarında takım ve bireysel derecelendirmede aşağıdaki belirtilen iki puanlama sistemi uygulanır
5.1.  Federasyon (FED) Puanı:
5.1.1.      Amaç; sporcuları birinci sporcu ile aralarındaki zaman farkına göre değerlendirmektir,
5.1.2.      Sporcunun her yarışma için FED puanı aşağıdaki formüle göre hesaplanır ve yarışma seviyesine göre penaltı puan eklenir;
Formül : [(TX / T0) -1 * f ] = YP + Penaltı Puanı = FED Puanı
      TX:Hesaplanacak sporcunun saniye cinsinden zamanı
      T0:Birinci gelen sporcunun saniye cinsinden zamanı
      YP:Yarışma Puanı
      F Değeri: FIS tarafından branşlara verilen puan (SL: 720, GS: 980, SG: 1080)
Maksimum Puan: Yarışmanın penaltı puanı hesaplamasında, puanı olmayan sporcu için yazılacak puanlardır (SL: 145, GS: 200, SG: 250)
Penaltı Puanı: 2015-16 Sezonundan itibaren her yarışmanın penaltı puanı yarışmaya katılan sporcuların FED puanına göre formül ile hesaplanır. Sporcu sayısı hesaplanamayacak durumda ise yarışmaların seviyelerine göre verilen puanlar;
            A1: 0 ceza puanı
            A2: 30 ceza puanı
            U12: 30 ceza puanı
            TKF tarafından onaylanmış özel yarışmalar 70 Ceza puan
Bu sistemin açıklamaları için Alp Disiplini EK-1 Formuna bakınız, belirtilmeyen durumlarda FIS kuralları geçerlidir.
     
5.1.3.      Sporcunun yarıştığı ligdeki sıralamasını belirler,
5.1.4.      FED puanı 999,99 dan başlar 0 değerine doğru azalır,
5.1.5.      Her bir disiplin (SL, GS ve SG) için FED puanı; sezon içerisindesporcunun katıldığı yarışmalardan aldığı en düşük iki puanın ortalaması alınarak hesaplanır. Ancak; A1 ve A2 Liginin herhangi bir disiplinde 3’ den daha az yarışma yapılması durumunda alınan en iyi FED puanı sporcunun FED puanı olarak kabul edilir. Takip eden sezonun ilk yarışmasında puan hesaplaması;
(Final Puan + İlk Yarışmadan Aldığı Puan) / 2 = Güncel Puan elde edilir.
5.1.6.      Sporcu yarışmaya katılmamış ise veya katılıp yarışmayı tamamlayamamış ya da diskalifiye olmuş ise 999,99 ceza puanı hanesine yazılır.
5.1.7.      Aynı tarihlerde Kayak Milli Takımında veya TKF onayı ile yurt dışında yarışmaya katılan sporcunun tek puanı var ise o puan sporcunun FED puanı olarak sayılır. İki puanı varsa ortalaması alınır.
5.1.8.      FED puanlarının eşit olması halinde, önce eşit puanlı sporcuların birbirlerine karşı yarışmalardaki sıralama üstünlüklerine bakılır, eşitlik bozulmaz ise zaman üstünlüklerine bakılır.
5.1.9.      Aksi bir durum olmadığı sürece (Milli Takım Seçmesi) milli takımların belirlenmesinde kullanılır.
5.2.  Sıralama Puanı:
5.2.1.      Her sporcunun yarışmalarda aldığı puan, il ve kulübünün hanesine eklenerek, illerin sezon sonunda sıralaması ve eğer yapılmamışsa kulüplerin sıralaması için kullanılır.
5.2.2.      Grup elemeleri yarışmalarında ki puanlamada kullanılır.
5.2.3.      Yarışmalar sonrasında federasyonun resmi harcırah yönetmenliğine göre maddi desteği hak eden sporcuların belirlenmesinde kullanılır.
1. = 100 Puan             11.= 24 Puan              21. = 10 Puan
2. =   80 Puan             12. = 22 Puan             22. =   9 Puan
3. =   60 Puan             13. = 20 Puan             33. =   8 Puan
4. =   50 Puan             14. = 18 Puan             24. =   7 Puan
5. =   45 Puan             15. = 16 Puan             25. =   6 Puan
6. =   40 Puan             16. = 15 Puan             26. =   5 Puan
7. =   36 Puan             17. = 14 Puan             27. =   4 Puan
8. =   32 Puan             18. = 13 Puan             28. =   3 Puan
9. =   29 Puan             19. = 12 Puan             29.=   2 Puan
10. =  26 Puan            20. = 11 Puan             30.=   1 Puan
5.2.4.      Puanların eşitliği halinde,  her bir yarışmacı, il veya kulüp aynı puanı alır ve daha sonraki sıralama atlanır (iki kişi dördüncü ilan edilirse beşinci ilan edilemez).
6.        Alp Disiplini yarışmalarında tüm kategorilerde sporcuların kask ve diğer koruyucu ekipmanları kullanmaları zorunludur. Bu ekipman takibinden öncelikli olarak antrenör ve yönetici sorumludur.
7.      Kura Çekilişi:
7.1.              Sporcunun FED puanı sıralamasına göre, kategorilerde birinci grup (ilk %50’ lik dilimdeki sporcular), ikinci grup (ikinci %50’ lik dilimindeki sporcular), üçüncü gurup puanı olmayan sporcular olarak kura çekimi yapılır. Örneğin 50 sporcunun olduğu bir kategoride, FED puanı sıralamasına göre ilk 25 sporcu 1. Grup, ikinci 25 sporcu 2. Grup olarak kuraya alınır, puanı olmayan veya ilk defa yarışmalara katılacak olanlar 3. Grup olarak sınıflandırılır.
7.2.              Her yarışma için ayrı kura çekilir
7.3.              Bir önceki LİG yarışması esnasında milli takımda oldukları için yarışmalara katılamayıp puan alamayan sporcular katıldıkları ilk yarışmada birinci gruptan kuraya alınırlar. Puanı olan sporcular madde 7.1’ de belirtilen ifadeye denk gelen grup ile kuraya tabi olur.
7.4.              Herhangi bir kategoride 5 (beş) sporcu ve daha az olması durumunda bir alt veya üst kategori ile genel klasman oluşturularak yarışma yapılır. Gerekli hallerde bu kuraldaki sporcu sayısı ligler başlamadan önce teknik kurul kararı ile arttırılabilir.
8.      Yarışmalar;
8.1.  İl Birincilikleri: Federasyonun yıllık faaliyet programı dikkate alınarak Büyük Slalom (GS) ve Slalom (SL)  yarışmalarında illerin kendi faaliyeti olarak her yıl Ocak ayının ilk haftasına kadar yapılır (Kar ve pist durumları dikkate alınarak ek süre belirtilebilir).
8.1.1.      İl birinciliği yarışma sonuçları, yarışma tarihinden sonra en geç 2 (iki) gün içerisinde GHSİM tarafından onaylanarak TKF’ ye iletilir.
8.1.2.      A1 Ligi ve A2 Ligi yarışmalarına katılma hakkı olmayan bütün sporcular il birinciliklerine katılabilir. A1 Ligi ve A2 sporcuları resmi olarak bu yarışmalara katılamazlar.
8.1.3.      İl birinciliklerinde yapılan yarışmaların toplam puanına görekategorilerinde aşağıda belirtilen sıralamaya giren sporcular A2 Ligi Seçmesi (A Grubu, B Grubu) yarışmalarına katılmaya hak kazanırlar.
Kategoriler                                                                 Kontenjan
Büyükler                       Erkekler ve Kadınlar                          1 – 3
U18                               Erkekler ve Kadınlar                          1 – 3
U16                               Erkekler ve Kızlar                              1 – 4
U14                               Erkekler ve Kızlar                              1 – 4
U12                                Erkekler ve Kızlar                              1 – 5
8.2.  Grup Yarışmaları (A2 Ligi Seçmeleri): Bölgesel ulaşım kolaylığına göre düzenlenen A Grubu ve B Grubu illeri aşağıda belirtilmiştir. Listede olmayan iller bölgelerine göre grubuna eklenir.
8.2.1.  İl yarışmalarından gelerek gruplara kalan sporcular, yarışmalarda kazandıkları toplam puan dikkate alınarak, aşağıda belirtilen kategorilerdeki kontenjanlara göre (eşit puanlı sporcularda; sıralama averajına, değişmez ise zaman averajına bakılır) A ve B GRUBU seçmelerinden A2 Ligine geçerek sezona devam eder.
A GRUBU
B GRUBU
Erzurum
Van
İstanbul
Bolu
Kars
Hakkâri
Bursa
Muğla
Bitlis
Ağrı
Kayseri
Kastamonu
Muş
Tunceli
Kocaeli
Niğde
Bayburt
Erzincan
Ankara
Ordu
Gümüşhane
Artvin
Balıkesir
Samsun
Bingöl
Ardahan
Isparta
Sivas
Trabzon
İzmir
Çankırı
Kategoriler                                                                                     Kontenjan      
   Büyükler                     Erkekler ve Kadınlar                               Toplamda 1.
   U18                             Erkekler ve Kadınlar                               Toplamda 1- 2
   U16                             Erkekler ve Kızlar                                   Toplamda 1- 3
   U14                             Erkekler ve Kızlar                                   Toplamda 1- 4                                           U12                             Erkekler ve Kızlarda                                              Toplamda 1- 5
·         A ve B Grubu Eleme Yarışmalarında U12 kategorisinde toplamda ilk 5 (beş)’ e giremeyip ancak SL ve GS yarışmalarının herhangi birinde ilk 3 (Üç) derecede yer alan sporcu U12 Ligine katılmaya hak kazanır.
8.3.  A1 Ligi
8.3.1.      A1 Ligine FIS ve FED puanı herhangi bir disiplinde (SL, GS ve SG) erkek sporcularda 120,00 puan, kadın/kız sporcularda 150,00 puan ve altında olan sporcular katılabilir. Sezon sonunda erkek sporcularda 120,01 puan, kadın/kız sporcularda 150,01 puan üstündeki sporcular A2 Ligine düşerler.
8.3.2.      A1 Ligi 3 (üç) ayaktan oluşur, yarışmalar farklı bir jüri kararı olmadıkça çift iniş yapılır. Takım Kaptanları toplantısında her kategori için muhtemel start zamanı belirlenir ve mümkün oldukça bu zamanlara uyulur.
8.3.3.      Final yarışmaları tamamlandıktan sonra, sporcuların tüm yarışmalarda aldıkları sıralama puanları toplanarak illerin hanesine yazılır. Tüm yarışmalar sonrasında toplam puana (erkekler + kadın/kızlar) göre Türkiye Şampiyonu, 2. ve 3. olan il belirlenir.
8.3.4.      Tüm pist kuralları FIS yarışma kurallarında belirtildiği gibidir. Bu kurallara uygunluk kontrolü yarışmadan önce yarışma jürisi tarafından kontrol edilir ve onaylanır.
8.3.5.      Sporcuların kullanacakları malzemeler ile ilgili FIS’ in belirlediği standartlar ve kuralları dikkate alınır:
8.3.5.1.Sporcuların kullandıkları kasklar FIS’ in belirlediği standartlara uygun olmalıdır. 2018-2019 sezonundan itibaren Crash Helmet onaylı kaskları kullanmak mecburidir. Uymayan sporcu yarışmaya giremez.
8.3.5.2. Yarışmalarda sporcular SL yarışması için SL kayağı ile GS yarışmasına GS kayağı ile girer (U12 kategorisi hariç). Starttan önce yapılan kontrollerde kayakları uymayan sporcular yarışmaya alınmaz/diskalifiye edilir. Kayaklarda radius kuralı 2017-2018 sezonundan itibaren A1 Ligi U18 ve Büyükler kategorisinde uygulanacaktır.
8.3.6.      FED Puanlarının eşit olması halinde, önce eşit puanlı sporcuların birbirlerine karşı yarışmalardaki sıralama üstünlüklerine bakılır, eşitlik bozulmaz ise zaman üstünlüklerine bakılır.
8.3.7.      A1 Ligi ayaklarında, her kategoride erkekler ve kadınlarda ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir. Final yarışmasından sonra Kombine Federasyon (SL+ GS= KF Puanı) puanına göre Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye giren (1. 2. ve 3. sporcuya) sporcuya kupa verilir.
8.4.  A2 Ligi
8.4.1.      2017-2018 sezonu için açıklanan listelerde FIS ve FED puanı herhangi bir disiplinde (SL, GS ve SG) erkeklerde 120,01 – 200,00 puan arasında, kadın/kız sporcularda 150,01 – 230,00 puan arasında olan sporcular katılabilir.
8.4.2.      A2 Ligi 3 (üç) ayaktan oluşur, yarışmalar farklı bir jüri kararı olmadıkça çift iniş yapılır.
8.4.3.      Final yarışmaları tamamlandıktan sonra, sporcuların tüm yarışmalarda aldıkları sıralama puanları toplanarak illerin hanesine yazılır. Tüm yarışmalar sonrasında toplam puana (erkekler + kadınlar/kızlarda) göre A2Lig Şampiyonu, 2. ve 3. olan il belirlenir.
8.4.4.      Tüm kurallar FIS-ENL yarışma formatında olduğu gibi olmalıdır. Bu kurallara uygunluk kontrolü yarışmadan önce yarışma jürisi tarafından kontrol edilir ve onaylanır.
8.4.5.      FED Puanlarının eşit olması halinde, önce eşit puanlı sporcuların birbirlerine karşı yarışmalardaki sıralama üstünlüklerine bakılır, eşitlik bozulmaz ise süre üstünlüklerine bakılır.
8.4.6.      Sezon sonu her kategorinin herhangi bir disiplininde puan sıralamasında ilk 4 (dört) derecede yer alan sporcu A1 Ligine katılmaya hak kazanırken, FED Puanı erkek sporcularda 200,01 puan, kadın/kız sporcularda 230,01 puan üzerindeki sporcular A2 Liginden düşer (özel ve geçerli sebeplerden dolayı pozisyonu dondurulan sporcular hariç).
8.4.7.      A2 Ligi ayaklarında, her kategoride erkekler ve kadınlarda ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir. Final yarışmasından sonra KOMBİNE FED (KF=SL+ GS= KF Puanı) puanına göre A2 Ligi Şampiyonuna, 2. ve 3. sporcuya kupa verilir.
8.5.  Kulüpler Türkiye Kayak Şampiyonası
 
8.5.1.      Büyükler Takımı (2001 ve üstü) ve Yıldızlar Takımı (2002-2005 doğumlular) olmak üzere iki takım ile kadın-erkek olarak yarışma yapılır,
8.5.2.      Kulüpler yarışmaya bir takım veya iki takım ile katılabilirler,
8.5.3.      Kulüpler her bir takımda en az üç, en fazla dört sporcu ile yarışmaya katılabilir. Yarışmada en iyi üç sporcunun derecesi puanlamaya dahil edilir,
8.5.4.      Kulüpler kategorilerindeki sporcularını belirlerken tamamını erkek veya kadın ya da karma sporcu olarak (örneğin 1 kadın/kız 2 erkek) belirleyebilirler,
8.5.5.      Kulüpler Türkiye Kayak Şampiyonasında yarışacak olan sporcuların sezon içerisinde A1 Ligi, A2 Ligi veya A-B Grubu Seçme yarışmalarının en az bir tanesine katılması mecburidir,
8.5.6.      Yarışmayı tamamlayan her sporcu elde ettiği dereceye göre, sıralama puan sisteminde denk gelen puanı alır,
8.5.7.      Yarışma sonunda en çok puan toplayan kulüpten başlayarak sıralama yapılır.
8.6.  Masterlar Şampiyonası
8.6.1.      Kategoriler (Kadın-Erkek)
            Master-A: 30 – 40 yaş
                  Master-B: 41 – 50 yaş
                  Master-C: 51 – 60 yaş
                  Master-D: 61 ve üzeri yaş
8.6.2.      Yarışma sonucuna göre Masterlar Milli Takımına seçilecek sporcular TKF’ nin onayı ile ülkemizi yurt dışında düzenlenen yarışmalarda temsil etme hakkına sahip olurlar.
9.      Kayak Ligine Katılım
 
9.1.            Her yıl Kasım ayının ilk haftası A1 ve A2 Ligine katılacak olan sporcu listelerinin TKF tarafından açıklanması, ikinci haftası listelere itiraz ve itirazların cevaplanması, üçüncü haftası A1 ve A2 Ligine katılacak olan kesin sporcu listelerinin TKF tarafından açıklanması.
9.2.            Ligler ile ilgili herhangi bir başvuruda, ferdi sporcular şahsen (18 yaş ve üzeri) veya velisi (18 yaş altı) , kulüp sporcuları resmi kulüp yazısı ile federasyonun belirttiği adres ve şekilde başvuru yapar.
9.3.            Bir sporcu sakatlık veya başka sebeple (eğitim vb.) en fazla 2 yıl yarışmalara katılamamış ise, sporcunun her sezon öncesi sebeplerini belgelemek şartı ile ara verdiği sezondan önce katıldığı yarışma sonuçları dikkate alınır. Sporcu Türkiye Şampiyonası ve Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında herhangi bir disiplinde 1-5 derece arasında yer almış ise A1, 5-10 derece arasında yer almış ise A2 Liginden yarışmalara katılır. Diğer sporcular il birinciliklerinden yarışmalara başlar. Yarışmalara ara veren sporcular kendi istekleri doğrultusunda tecrübe kazanabilmek için il birinciliklerinden yarışmalara katılabilirler.
9.4.            Yurt dışında okuyan ya da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip sporcular;
9.4.1.      Açıklanan son iki FIS puanı listesinin herhangi birinde; Erkeklerde 120 puan ve altında, Kadınlarda 150,00 puan ve altında olan sporcular A1 Liginde yarışır. 121,00 – 200,00 (250,00 Kadınlar) FIS Puanı arasındaki sporcular A2 Liginde yarışır,
9.4.2.      Sporcu son iki sezonda milli takımlarda ülkemizi temsil etmiş ise A1 Liginde yarışır, 2 (iki) ile 5 (beş) yıl ara vermiş sporcular A2 Liginde yarışır,
9.4.3.      Bulunduğu ülkenin resmi yarışmalarında almış olduğu sonuçları belgelemek koşulu ile teknik kurul kararı ile hangi ligde yarışacağı belirlenir. Bunun için ilgili belgeler ile birlikte en geç 1 Aralık’ a kadar TKF’ ye başvuru yapmak zorundadır.
9.5.            Sporcu sezon içerisinde ki etap yarışmalarının her hangi bir tanesine mazereti dolayısıyla katılamamış olsa dahi; sezon sonu FED puan hesaplaması yapılırken en kötü puan değerlendirmeye alınmadığından dolayı, katılamadığı etap için sunulan mazeret (sakatlık, hastalık, vb.) geçersiz sayılır. Sezon sonu FED puanlarına göre sporcunun liglerde yer alıp alamayacağı belirlenir.
9.6.            Sporcu sezonun Final ayağına katılmamış ve rapor bildirmiş ise sporcunun durumu (Ligde kalma, Ligden düşme) teknik kurulun sporcunun durumunu incelemesi ile karar bağlanır. Teknik kurul bu gibi durumlarda daha önce alınan kararları göz önünde bulundurarak karar alır.
10.  Mali Hükümler;
10.1.        Yarışmalarda, 1 kafile başkanı, antrenör (1-5 sporcu için 1 antrenör, 6-10 sporcu için 2 antrenör, 11-15 sporcu için 3 antrenör, 16-20 sporcu için 4 antrenör, 25-40 sporcu için 1 kafile başkanı, 1 kafile başkan yardımcısı ve 5 antrenör)  ve 1 mekanisyen / kayak bakım uzmanı (11 ve üstü sporcu ile katılanlar 2 kişi ) ödeme yapılır. Görevlendirilecek antrenörlerin ‘‘Antrenör Belgesi’’ sahibi olması ve ‘‘Antrenör Lisansı’’ nın federasyonca senelik vizesinin yapılmış olması gereklidir, aksi takdirde ödeme yapılmaz.
10.2.        Yarışmaların toplam puanına göre en yüksek puanı toplayan ve kategorilere göre sayıları aşağıda belirtilen sporculara ödeme yapılır. Gerekli hallerde yönetim kurulu kararı ile bu sayılar arttırılabilir.
                        Kategori                                                             Dereceler
       Büyük                         Erkekler ve Kadınlar              1-5
       U18                             Erkekler ve Kadınlar              1-5
       U16                             Erkekler ve Kızlar                  1-6
       U14                             Erkekler ve Kızar                   1-6
       U12                             Erkekler ve Kızlar                  1-6
10.3.        Yarışmalarda yasal harcırahı hak edemeyen sporcuların harcırahı, uygun görüldüğü takdirde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin ilgili bütçesinden ödemeleri yapılabilir.
           
10.4.        Talimatta belirtilmeyen konular ve yapılabilecek değişiklikler ile ilgili bilgiler yarışmalar öncesi illere bildirilecektir.
Tablo 1: Alp Disiplini Yarışma ceza puanı hesaplama şablonu
Tablo 2: Alp Disiplini yarışma ceza puanı hesaplama ek tablosu
                               *Her sezon puan tablosundaki f değeri ve maksimum puanlar FIS e uygun olarak düzenlenir
 EK – 2
Kayaklı Koşu – Tekerlekli Kayak Yarışmaları Temel Kuralları
     Kayaklı Koşu Yarışmaları;
1)     Kayaklı Koşu yarışmaları; erkekler ve kadınlar/kızlarda kategorilerinde Kuzey Ligi (K1, K2 ve Minikler Ligi) Yarışmaları, K2 Ligi Elemesi ve Minikler Ligi Elemesinden oluşur.
2)      Kayaklı Koşu yarışmaları Serbest ve Klasik teknikte yapılır. Yarışmalar; Klasik ve Serbest mesafe yarışmaları, Sprint, Skiatlon, Bayrak Takım, Pursuit ve Maraton şeklinde yapılır.
3)      Kayaklı Koşu yarışmalarında kategoriler aşağıdaki gibidir:
·         Büyük             Erkekler ve Kadınlar
·         Genç               Erkekler ve Kadınlar
·         Yıldız             Erkekler ve Kızlar
·         Çocuk             Erkekler ve Kızlar
·         Minik              Erkekler ve Kızlar
4)      Yarışmalarda sporcuların lisansları ile birlikte nüfus cüzdanlarının ibraz edilmesi zorunludur.
5)      Her sporcu görevli hakem tarafından sporcu lisansı ve nüfus cüzdanı kontrol edilerek start alanına alınır.
6)      Kategorilere göre yaş tespiti 2018 yılı için aşağıdaki gibidir.
·         Büyük Erkekler ve Kadınlar:             1997 ve daha önce doğumlular
·         Genç Erkekler ve Kadınlar:               1998-1999-2000 doğumlular
·         Yıldız Erkekler ve Kızlar:                 2001 – 2002 doğumlular
·         Çocuk Erkekler ve Kızlar:                 2003 – 2004 doğumlular
·         Minik Erkekler ve Kızlar:                  2005 – 2006 doğumlular
ü  Takip eden her yıl için her kategoriye bir yaş eklenir.
  
7)      Alt kategoride yarışan bir sporcu üst kategoride veya üst kategoride yarışan bir sporcu alt kategoride yarışamaz.
8)      Kategorilerde yaş durumunda anormallik (Nüfusta küçük yazılanlar) tespit edilen sporcular yarışma jürisi’nin kararı ile bir üst kategoriye çıkartılabilir. Buna itiraz edilmesi halinde federasyon tarafından belirlenen hastaneden kemik testi raporu istenir.
9)      Kayaklı Koşu yarışma kategorilerine göre yarışma mesafeleri aşağıdaki gibidir.
  
Kategori
Klasik (C)
Serbest (F)
Sprint (Sp)
Skiatlon
Bayrak Takım
Takım Sprint
Büyük Erkekler
10 Km
10 Km
1000 – 1600 m
7,5 C + 7,5 F
4×5 Km – 4×1,5 Km
Genç Erkekler
10 Km
10 Km
1000 – 1600 m
7,5 C + 7,5 F
4×5 Km  – 4×1,5 Km
Yıldız Erkekler
5 Km
7,5 Km
1000 – 1600 m
5 C + 5 F
4×2,5 Km – 4×1,5 Km
Çocuk Erkekler
2,5 Km
5 Km
800 – 1000 m
2,5 C + 2,5 F
4×2,5 Km – 4×1,0 Km
Minik Erkekler
1,5 Km
2,5 Km
400 – 600 m
4×1,5 Km
Büyük Kadınlar
5 Km
7,5 Km
1000 – 1600 m
5 C + 5 F
4×2.5Km  – 4×1,5 Km
Genç Kadınlar
5 Km
7,5 Km
1000 – 1600 m
5 C + 5 F
4×2.5Km  – 4×1,5 Km
Yıldız Kızlar
2,5 Km
   5 Km
1000 – 1600 m
2,5 C + 2,5 F
4×2.5Km  – 4×1,5 Km
Çocuk Kızlar
2,5 Km
2,5 Km
1000 – 1600 m
2,5 C + 2,5 F
4×2.5Km  – 4×1,5 Km
Minik Kızlar
1,5 Km
1,5 Km
400 – 600 m
4×1,5 Km
  
10)    Kayaklı Koşu yarışmalarında takım ve bireysel derecelendirmede Federasyon Puanı (FED) ve Sıralama Puanı olarak iki ayrı puanlama sistemi uygulanır.
·         Sıralama Puanı:
a)      Her sporcunun yarışmalarda aldığı puan, il ve kulübünün hanesine eklenerek toplanır ve sezon sonunda illerin ve gerekirse kulüplerin sıralaması için kullanılır. Sezon sonu İller K1, K2 ve Minikler Ligleri olarak ayrı ayrı sıralanır.
b)      K1, K2 ve Minikler Lig yarışmalarının takım derecelendirmelerinde ve K2 Ligi ve Minikler Ligi Eleme yarışmalarında aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır.
c)      Yarışmalar sonrasında federasyonun resmi harcırah yönetmenliğine göre maddi desteği hak eden sporcuların belirlenmesinde kullanılır.
1. = 100 Puan             11. = 24 Puan             21. = 10 Puan
2. =   80 Puan             12. = 22 Puan             22. =   9 Puan
3. =   60 Puan             13. = 20 Puan             23. =   8 Puan
4. =   50 Puan             14. = 18 Puan             24. =   7 Puan
5. =   45 Puan             15. = 16 Puan             25. =   6 Puan
6. =   40 Puan             16. = 15 Puan             26. =   5 Puan
7. =   36 Puan             17. = 14 Puan             27. =   4 Puan
8. =   32 Puan             18. = 13 Puan             28. =   3 Puan
9. =   29 Puan             19. = 12 Puan             29.=   2 Puan
10. =  26 Puan            20. = 11 Puan             30.=   1 Puan
d)        Puanların eşitliği halinde,  her bir yarışmacı, aynı puanı alır ve daha sonraki sıralama atlanır (iki kişi dördüncü ilan edilirse beşinci ilan edilemez).
·         FED Puanı :
( TX / T0 ) – 1 * F = YP + Penaltı Puanı = FED Puanı+
Tx = Hesaplanacak sporcunun saniye cinsinden zamanı.
T0 = Birinci sporcunun saniye cinsinden zamanı
YP = Yarışma Puanı
F Değeri = FIS tarafından belirlenen faktör (Tekli Çıkış : 800, Toplu Çıkış : 1400)
Minimum Penaltı Puanı = K1 Ligi: 0 puan, K2 Ligi: 50 puan, Minikler Ligi : 50 puan, olarak uygulanacaktır.
Ceza Puanı = Yarışmaya girmeyen, bitiremeyen ve diskalifiye olan sporcular söz konusu her bir yarışma (klasik – serbest) için 999,99 ceza puanı alır.
Maximum Puan: Yarışmanın penaltı puanı hesaplamasında, puanı olamayan sporcu için yazılacak puandır (Tekli Çıkış: 176,  Toplu Çıkış: 308)
  
K1 Ligi için Örnek Hesaplama:
Örnek zaman: 1 dakika 12 saniye 06 salise =  72,06 saniye yazılır
1. sporcunun zamanı 11,00 dakika = 660 saniye
Hesaplanacak sporcunun zamanı 12,00 dakika = 720 saniye
(720 / 660) – 1 * 800 = 72,727 (YP)
72,727 + 0 = 72,727 = 107,73 (FED Puanı)
K2 ve Minikler Ligi için Örnek Hesaplama:
Örnek zaman: 1 dakika 12 saniye 06 salise =  72,06 saniye yazılır
1. sporcunun zamanı 11,00 dakika = 660 saniye
Hesaplanacak sporcunun zamanı 12,00 dakika = 720 saniye
(720 / 660) – 1 * 800 = 72,727 (YP)
72,727 + 50 = 127,727 = 127,73 (FED Puanı)
11)   Yarışmalar:
1.         İl Birinciliği Yarışmaları
2.         K2 ve Minikler Ligi Eleme Yarışmaları
3.         K2 Lig Yarışmaları
4.         K1 Lig Yarışmaları
5.         Minikler Ligi Yarışmaları
6.         Kulüpler Türkiye Şampiyonası
11.1     İl Birinciliği Yarışmaları:
11.1.1    İl birinciliği yarışmaları her ilin kendi faaliyeti olarak federasyonun yıllık faaliyet programında belirtilen tarihler arasında yapılır. İl birincilikleri klasik ve serbest teknikte olmak üzere mesafe ve sprint yarışmaları olarak yapılır.
11.1.2    İl Birinciliği yarışma sonuçları, yarışma tarihinden sonra en geç üç gün içerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce onaylanarak federasyona iletilir.
11.1.3    İl Birinciliği yarışmalarında yarışarak; bu talimatın 10. Maddesinde ki sıralama puanı sistemine göre yapılacak olan, kombine puanlama sıralamasında aşağıda verilen sayıda ki sporcular K2 Ligi Eleme Yarışmalarına katılabilir.
                        Kategori:                                                                Sporcu Sayısı
·         Büyük Erkekler ve Kadınlar                         3 kişi
·         Genç Erkekler ve Kadınlar                           3 kişi
·         Yıldız Erkekler ve Kızlar                              4 kişi
·         Çocuk Erkekler ve Kızlar                              5 kişi
·         Minikler Erkekler ve Kızlar                          5 kişi
11.1.4    K1, K2 Ligi ve 2016-2017 sezonunda K2 Liginde kalmayı başaran 2005 doğumlu (Minikler) sporcular resmi olarak bu yarışmalara katılamaz. 2018-2019 sezonundan itibaren Minikler Ligi sporcuları da resmi olarak bu yarışmalara katılamazlar.
11.2          K2 ve Minikler Ligi Eleme Yarışmaları:
11.2.1    K2 ve Minikler Ligi Eleme Yarışmaları her sezon birlikte yapılır. Klasik ve Serbest teknikte olmak üzere 2 (iki) mesafe yarışması olarak düzenlenir.
11.2.2    K2 ve Minikler Ligi Eleme Yarışmaları sonucunda sıralamaya giren ilk 3 (üç) sporcuya madalya verilir.
11.2.3    2017- 2018 sezonunda geçerli olmak üzere K2 Ligi Eleme Yarışmaları sonucunda 10. maddede belirtilen puanlamaya göre iki yarışmanın toplamında aşağıdaki dereceleri alan sporcular (Minikler Hariç) K2 Ligine katılabilir.
                       Kategori                                                                  Derece
·         Büyük Erkeler ve Kadınlar                         1-3
·         Genç Erkekler ve Kadınlar                         1-3
·         Yıldız Erkekler ve Kızlar                            1-6
·         Çocuk Erkekler ve Kızlar                           1-6
11.2.4    Minikler Ligi Eleme Yarışmaları sonucunda 10. Maddede belirtilen puanlamaya göre iki yarışmanın toplamında aşağıdaki dereceleri alan sporcular Minikler Ligine katılabilir.
                      Kategori                                                                   Sporcu Sayısı
            Minik Erkekler ve Kızlar                                                1 – 10
11.2.5    K2 ve Minikler Ligi Elemelerinden elenen sporcular bir sonraki sezon İl Birinciliğinden sezona başlar
11.3          K2 Ligi:
11.3.1     K2 Lig Yarışmalarına 11.2.3 maddesinde belirtilen sporcular katılır.
11.3.2     Her sezon K2 Lig yarışmaları 3 ayrı etap (ayak) olarak düzenlenir. Her ayakta klasik ve serbest tekniklerde birer yarışma yapılır.
11.3.3     K2 Liginde Federasyon Puanı (FED) uygulanır.
11.3.4     Sporcunun sezon sonu FED puanı; K2 Ligi yarışmalarında düzenlenecek 3 etaptaki 6 yarışma sonucunda elde ettikleri FED puanları toplamının 6 ya bölünmesi ile elde edecekleri puanı sporcunun o sezondaki FED puanı olacaktır. Yarışma tarihinde kamp ve ya milli takımda yarışan sporculara ceza puanı uygulanmaz. K2 Ligi yarışmaları tamamlandıktan sonra, sporcuların tüm yarışmalarda aldıkları FED puanına göre (erkekler ve kadın/kızlarda)  K2 LİG Şampiyonu, 2. ve 3. olan sporcular belirlenir ve sporculara kupa verilir.
11.3.5     K2 Ligi yarışmaları tamamlandıktan sonra, sporcuların tüm yarışmalarda aldıkları kombine sıralama puanlarıtoplanarak illerin hanesine yazılır. Tüm yarışmalar sonrasında toplam puana (erkekler ve kadın/kızlarda) göre K2 Lig Şampiyonu, 2. ve 3. olan iller belirlenir ve illere kupa verilir.
11.3.6     Sezon sonunda her kategoride FED puan sıralamasına göre sondan 3 sporcu bir sonraki sezona il birinciliği yarışmalarından sezona başlar.
11.3.7     Sezon sonunda her kategoride FED puan sıralamasına göre ilk 3 sporcu K1 Ligine yükselmeye hak kazanır. Diğer sporcular bir sonraki sezona K2 Liginden devam eder.
11.4          K1 Ligi
11.4.1     K1 Liginde Federasyon Puanı ( FED ) uygulanır.
11.4.2     2016-2017 sezon sonunda K1 Ligine kalmayı başaran sporcular ve K2 Liginde her kategoride (erkekler ve kadın/kızlarda) FED puanlamasına göre ilk 3 sırada yer alan sporcular katılır.
11.4.3     Her sezon K1 Lig yarışmaları 3 ayrı etap (ayak) olarak düzenlenir. Her ayakta klasik ve serbest tekniklerde birer yarışma yapılır.
11.4.4     Sporcunun sezon sonu FED puanı; K1 Ligi yarışmalarında düzenlenecek 3 etaptaki 6 yarışma sonucunda elde ettikleri FED puanları toplamının 6 ya bölünmesi ile elde edecekleri FED puanı sporcunun o sezondaki Federasyon puanı olacaktır. Yarışma tarihinde milli takımda yarışan sporculara ceza puanı uygulanmaz. K1 Ligi yarışmaları tamamlandıktan sonra, sporcuların tüm yarışmalarda aldıkları FED puanına göre (erkekler ve kadınlar/kızlarda)  K1 Lig Şampiyonu, 2. ve 3. olan sporcular belirlenir ve sporculara kupa verilir. FED puanına göre sondan 3 sporcu bir sonraki sezon K2 Ligine düşer ve K2 Ligi Eleme yarışmalarına katılmazlar.
11.4.5     K1 Ligi yarışmaları tamamlandıktan sonra, sporcuların tüm yarışmalarda aldıkları kombine sıralama puanlarıtoplanarak illerin hanesine yazılır. Tüm yarışmalar sonrasında toplam puana (erkekler ve kadınlar/kızlarda) göre K1 Lig Şampiyonu, 2. ve 3. olan iller belirlenir ve illere kupa verilir.
11.5          Minikler Ligi
11.5.1    Minikler Liginde Federasyon Puanı (FED) uygulanır.
11.5.2    Minikler Ligine 12.1.4 maddesinde belirtilen sporcular ve 2016-2017 sezonunda K2 Liginde kalmayı başaran 2005 doğumlu sporcular katılır.
11.5.3    Yarışmalar için hazırlanacak pistin karakteristik özellikleri (tırmanış, iniş, düzlük ve dönüşler) kolay ve yumuşak olarak hazırlanır.
11.5.4    Her sezon Minikler Lig yarışmaları 3 ayrı etap (ayak) olarak düzenlenir. Her ayakta klasik ve serbest tekniklerde birer yarışma yapılır.
11.5.5    Sporcunun sezon sonu FED puanı; Minikler Ligi yarışmalarında düzenlenecek 3 etaptaki 6 yarışma sonucunda elde ettikleri FED puanları toplamının 6 ya bölünmesi ile elde edecekleri puanı sporcunun o sezondaki FED puanı olacaktır. Yarışma tarihinde milli takımda yarışan sporculara ceza puanı uygulanmaz. Minikler Ligi yarışmaları tamamlandıktan sonra, sporcuların tüm yarışmalarda aldıkları FED puanına göre (erkekler ve kızlarda)  Minikler Lig Şampiyonu, 2. ve 3. olan sporcular belirlenir ve sporculara kupa verilir.
11.5.6    Minikler Ligi yarışmaları tamamlandıktan sonra, sporcuların tüm yarışmalarda aldıkları kombine sıralama puanlarıtoplanarak illerin hanesine yazılır. Tüm yarışmalar sonrasında toplam puana (erkekler ve kızlarda) göre Minikler Lig Şampiyonu, 2. ve 3. olan iller belirlenir ve illere kupa verilir.
11.5.7    Sezon sonunda FED puanı sıralamasına göre sondan 3 sporcu bir sonraki sezona il birinciliği yarışmalarından sezona başlar.
11.5.8    Minikler Liginden düşen (son 3 sporcu) sporculardan sonra kalan sporcular için;
a)        Sezon sonunda yaştan dolayı çocuklar kategorisine geçen sporcularda;  FED puanı sıralamasına göre en iyi 3 sporcu K1 Ligine, 4 – 6 sporcular K2 Ligine geçmeye hak kazanırlar. Yaştan dolayı çocuk kategorisine çıkan diğer sporcular bir sonraki sezona İl birinciliğinden sezona başlar.
b)        Diğer sporcular bir sonraki sezonda Minikler Liginden devam ederler ve Minikler Ligi Elemelerine katılmazlar.
12)       Mali hükümler;
a)    Yarışmalarda, 1 kafile başkanı,  antrenör (1-5sporcu için 1 Antrenör, 6-10 sporcu için 2 Antrenör, 11-15 sporcu için 3 Antrenör, 16-20 sporcu için 4 Antrenör, 25-40 sporcu için 1 kafile başkanı, 1 kafile başkan yardımcısı ve 5 antrenör)  ve 1 mekanisyen/kayak bakım uzmanı (11 ve üstü sporcu ile katılanlar 2 kişi) ödeme yapılır. Görevlendirilecek antrenörlerin ‘‘Antrenör Belgesi’’ sahibi olması ve ‘‘Antrenör Lisansı’’ nın federasyonca senelik vizesinin yapılmış olması gereklidir, aksi takdirde ödeme yapılmaz.
b)   Yarışmaların toplamına göre en yüksek puanı toplayan ve kategorilere göre sayıları aşağıda belirtilen sporculara ödeme yapılır;
                                    Kategori:                                                           Dereceler:
                                    Büyük Erkeler ve Kadınlar                                       1-5
                                    Genç Erkekler ve Kadınlar                                        1-5
                                    Yıldız Erkekler ve Kızlar                                          1-6
                                    Çocuk Erkekler ve Kızlar                                          1-6
                                    Minik Erkekler ve Kızlar                                           1-6
 
Tekerlekli Kayak Yarışmaları
 
1.      Tekerlekli kayak yarışmaları Serbest ve Klasik teknikte; Mesafe, Tırmanış ve Sprint yarışları şeklinde yapılır.
a.      Tekerlekli kayak yarışmaları; Sprint yarışmalarında max.100 çapında PU, mesafe yarışmalarında ise kar kayağına uygun max.80mm çapında (yavaş) tekerlekli kayaklar ile yapılır. Yarışma Jürisi gerek gördüğü hallerde yarışma öncesi ekipman kontrolü yapar. Tekerlekli Kayak Yarışmalarında kategoriler aşağıdaki gibidir,
Kategoriler
 
                                                Büyük Erkekler ve Kadınlar
                                                Genç Erkekler ve Kadınlar
                                                Yıldız Erkekler ve Kızlar
                                                Çocuk Erkekler ve Kızlar
                                                Minik  Erkekler ve Kızlar
b.      Yarışmalarda lisansla birlikte nüfus cüzdanı ibraz edilmek zorunludur.
c.       Kategorilere göre yaş tespiti 2018 yılı için aşağıdaki gibidir,
·         Büyük Erkekler ve Kadınlar:             1997 ve daha önce doğumlular
·         Genç Erkekler ve Kadınlar:               1998-1999-2000 doğumlular
·         Yıldız Erkekler ve Kızlar:                 2001 – 2002 doğumlular
·         Çocuk Erkekler ve Kızlar:                 2003 – 2004 doğumlular
·         Minik Erkekler ve Kızlar:                  2005 – 2006 doğumlular
  Takip eden her yıl için her kategoriye bir yaş eklenir.
d.      Alt kategoride yarışan bir sporcu üst kategoride veya üst kategoride yarışan bir sporcu alt kategoride yarışamaz.
e.       Kategorilerde yaş durumunda anormallik (Nüfusta küçük yazılma) tespit edilen sporcular yarışma jürisi’nin kararı ile bir üst kategoriye çıkartılabilir. Buna itiraz edilmesi halinde federasyon tarafından belirlenen hastaneden kemik testi raporu istenir.
f.        Tekerlekli Kayak yarışmalarında takım ve bireysel derecelendirme, Kayaklı Koşu bölümündeki 10. maddede belirtilen puanlamaların toplamına göre yapılacaktır.
g.      Tekerlekli kayak yarışma kategori ve uzunlukları aşağıdaki gibidir.
Kategori
Serbest
Sprint
Klasik
Tırmanış
Skiathlon
Kros
Büyük Erkekler
15 km
200 -1500 m
10km
10 km
7,5+7,5 km
5 km
Genç Erkekler
15 km
200 -1500 m
10km
10 km
7,5+7,5 km
5 km
Yıldız Erkekler
10 km
200 -1500 m
7.5 km
7,5 km
5+5 km
3 km
Çocuk Erkekler
5 km.
200 -1500 m
5 km
2 km
Minik Erkekler
2,5 km
200 -1500 m
2 km
1 km
Büyük Kadınlar
10 km
200 -1500 m
7,5 km
7,5 km
5+5 km
3 km
Genç Kadınlar
10 km
200 -1500 m
7,5km
7,5km
5+5 km
3 km
Yıldız Kızlar
5 km
200 -1500 m
5 km
5 km
3+3 km
3 km
Çocuk Kızlar
3 km.
200 -1500 m
3 km
2 km
Minik Kızlar
2,5 km
200 -1500 m
2 km
1 km
h.      Yarışmalarda, kullanılacak tekerlekli kayakların tekerlek çapı 50 – 100 mm. ve akslar arası uzunluğu 53 cm den kısa olamaz.
i.        Sprint yarışmalarının finallerinde sporcuların eşleşmeleri yarışma kurulunca uygun görülen çizelge 3 ve çizelge 4’ e göre yapılır
2.      Tekerlekli Kayak Yarışmaları;
a.      İl Birincilikleri
b.      Türkiye Kupası Etap Yarışları
c.       Türkiye Kupası Final Yarışı olarak organize edilir.
3.      İl Birinciliği
a.      Federasyon faaliyet programında belirtilen tarihe kadar il birincilikleri her yaş kategorisinde erkekler ve kadınlar/kızlarda olarak yapılacaktır,
b.      İl birinciliği her yaş kategorisinde, erkek ve kadınlar/kızlarda Serbest ve Klasik teknikte; Mesafe, Tırmanış ve Sprint yarışmaları şeklinde yapılır,
c.       İl Birinciliğinde her yaş kategorisinde, erkek ve kadınlar/kızlarda ilk üç sıralamada yer alan sporcular Tekerlekli Kayak Türkiye Kupası etaplarına katılabilirler,
d.      İl Birinciliği yarışma sonuçları, yarışma tarihi bitimini takiben üç gün içerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce onaylanarak federasyona iletilir,
4.      Türkiye Kupası Etapları;
a.      İl Birinciliklerinde her yaş kategorisinde, erkek ve kadınlar/kızlarda ilk üç sıralamada yer alan sporcular, Tekerlekli Kayak Türkiye Kupası etaplarına katılacaktır.
b.      Türkiye Kupası etapları iki ayrı etap olarak yapılacaktır.
c.       Türkiye Kupası Etap yarışmaları Serbest ve Klasik teknikte; Mesafe, Tırmanış,  Sprint ve yarışmaları olarak yapılır.
d.      Sprint yarışmalarının finalinde sporcuların eşleşmeleri Yarışma Kurulunca uygun görülen çizelge 3 ve çizelge 4’ e göre yapılır,
e.       Kupa etapları toplamında aşağıdaki kategorilerine göre belirtilen en yüksek kombine puanına sahip olan sporcular Türkiye Kupası Finaline katılabilir.
                                   Kategori:                                        Dereceler:
                                   Büyük Erkekler                                  1-8
                                   Büyük Kadınlar                                 1-5
                                               Genç Erkekler                                    1-10
                                   Genç Kadınlar                                    1-8
                                                Yıldız Erkekler ve Kızlar                   1-10
                                    Çocuk Erkekler ve Kızlar                  1-10
                                    Minikler Erkekler ve Kızlar             1-10
f.        Türkiye Kupası Etap yarışmalarında, her kategoride erkekler ve kadınlar/kızlarda ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir.
5.      Tekerlekli Kayak Türkiye Kupası Finali;
a.      Türkiye Kupası Finaline madde 4 (e)’ de belirtilen sporcular katılabilirler,
b.      Türkiye Kupası Finalinde yarışmalar; Serbest ve Klasik teknikte; Mesafe, Tırmanış, Sprint ve Yarışmaları olarak yapılır.
c.       Türkiye Kupası Finalinde her kategoride erkekler ve kadınlar/kızlarda ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir.
d.      Herhangi bir kategoride yarışmaya üç den az sayıda sporcunun katılması durumunda, o kategoride yarışma yapılır, madalya verilir, yasal harcırah ödemesi yapılır ancak puan verilmez.
e.       Türkiye Şampiyonasında, her kategoride (erkekler + kadınlar/kızlar) yarışmalarda alınan puanların toplamına göre ilk üç dereceye giren İllere kupa verilir.
6.      Mali Hükümler;
a.      Kayaklı Koşu ve Tekerlekli Kayak yarışmalarında aşağıdaki mali hükümler geçerlidir;
b.      Yarışmalarda, 1 kafile başkanı,  antrenör (1-5sporcu için 1 antrenör, 6-10 sporcu için 2 antrenör, 11-15 sporcu için 3 antrenör, 16-20 sporcu için 4 antrenör, 25-40 sporcu için 1 kafile başkanı, 1 kafile başkan yardımcısı ve 5 antrenör)  ve 1 mekanisyen/kayak bakım uzmanı (11 ve üstü sporcu ile katılanlar 2 kişi )ödeme yapılır. Görevlendirilecek antrenörlerin ‘‘Antrenör Belgesi’’ sahibi olması ve ‘‘Antrenör Lisansı’’nın federasyonca senelik vizesinin yapılmış olması gereklidir, aksi takdirde ödeme yapılmaz.
c.       İl takımları yarışmalara (1-10 sporcu ile katılanlar) 1 kayak uzmanı ile 11 ve üstü sporcu ile katılanlar 2 kayak bakım uzmanı ile katılabilir ve ödemeleri yapılır.
d.      Kayaklı Koşu yarışmalarında, tüm yarışmaların toplamına göre en yüksek puanı toplayan ve kategorilere göre sayıları aşağıda belirtilen sporculara ödeme yapılır,
e.       Yarışmalarda yasal harcırahı hak edemeyen sporcuların harcırahı, uygun görüldüğü taktirde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin ilgili bütçesinden ödemeleri yapılabilir.
                                                                                                                                                                                 Kategori                                 Dereceler
                                          Büyük Erkekler ve Kadınlar              1-5
                                          Genç Erkekler ve Kadınlar                1-5
                                   Yıldız Erkekler ve Kızlar                   1-6
                                   Çocuk Erkekler ve Kızlar                  1-6
                                   Minik Erkekler ve Kızlar                   1-6
f.        Talimatta belirtilmeyen konular ve yapılabilecek değişiklikler ile ilgili bilgiler yarışmalar öncesi illere bildirilecektir.
g.      Federasyonun ilgili kurulları yarışma talimatı ile ilgili olarak gerekli gördüğü durumlarda her türlü tedbiri alır ve değişiklik yapar.
EK – 3
     Snowboard Yarışmaları Temel Kuralları
1.    Snowboard yarışmaları; Paralel Slalom (PSL) , Paralel Büyük Slalom (PGS) , Slalom (SL), Büyük Slalom(GS), Snowboardcross (SBX) ve Freestyle olarak yapılacaktır.
2.    Snowboard Alpin yarışmaları;
·         Ön Eleme Yarışması
·         PSL Yarışması
·         PSG Yarışması
·         PSL – PGS Final Yarışması
 1. Snowboard yarışmalarında kategorilere göre yaş tespiti 2017 – 2018 sezonu için aşağıdaki gibidir,
                                                      Kategoriler
      15+                       Erkekler ve Kadınlar              2002 ve daha önce      doğumlular
      U15                      Erkekler ve Kızlar                  2003-2004            doğumlular
      U13                      Erkekler ve Kızlar                  2005-2006            doğumlular
      U11                      Erkekler ve Kızlar                  2007-2008            doğumlular
                                    Takip eden her yıl için her kategoriye bir yaş eklenir.
4.      Snowboard yarışmalarında yaş küçültmeleri kabul edilmez ve yarışmalarda lisansla birlikte nüfus cüzdanı ibraz etmek zorunludur.
5.      Alt kategoride yarışan bir sporcu üst kategoride veya üst kategoride yarışan bir sporcu alt kategoride yarışamaz.
6.      Snowboard yarışmalarında takım ve bireysel derecelendirmede aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır.
1. = 100 Puan                   11. = 24 Puan             21. = 10 Puan
2. =   80 Puan                   12. = 22 Puan             22. =   9 Puan
3. =   60 Puan                   13. = 20 Puan             23. =   8 Puan
4. =   50 Puan                   14. = 18 Puan             24. =   7 Puan
5. =   45 Puan                   15. = 16 Puan             25. =   6 Puan
6. =   40 Puan                   16. = 15 Puan             26. =   5 Puan
7. =   36 Puan                   17. = 14 Puan             27. =   4 Puan
8. =   32 Puan                   18. = 13 Puan             28. =   3 Puan
9. =   29 Puan                   19. = 12 Puan             29. =   2 Puan
10. = 26 Puan                   20. = 11 Puan             30. =   1 Puan
Puanların eşitliği halinde,  her bir yarışmacı, il veya kulüp aynı puanı alır ve daha sonraki sıralama atlanır (iki kişi dördüncü ilan edilirse beşinci ilan edilemez).
 1. Snowboard yarışmalarında tüm sporcuların kask takmaları zorunludur. Ayrıca, sırt kalça ve bilek korumaları kullanmaları tavsiye edilmektedir.
 2. Çıkış numaralarının belirlenmesinde, öncelik milli sporcular arasında kura çekimi yapılır, daha sonra diğer sporcuların kura çekimi yapılır.
 3. Snowboard yarışmalarında U11 kategorilerinde yarışacak sporcular için, yaş gruplarını zorlayıcı olmayan pist şartları sağlanmasına özen gösterilecektir. Bu yarışmaların ayrı pistte veya ayrı günde yapılması için azami gayret gösterilecektir.
 4. Pist tanıma; merkez hakem kurulunun tayin etmiş olduğu görevli hakem gözetiminde sporcu numarası önden veya arkadan görünecek şekilde pist tanıma saatine uyumlu olarak yaptırılacaktır.
 5. Yarışmaların güvenliği ve sporcuların sağlığı açısından yarışmalarda teknik olarak yetersiz görülen sporcular yarışma jürisi kararı ile pist dışına alınır. Bu sporcular Yarışma Sonuç Listesinde yarışı bitirememiş olarak gösterilir.
 6. Çıkış sırası gelen sporcu görevli hakem tarafından numarasının okunmasından sonra 1 (bir) dakika içinde çıkış noktasına gelmemiş ise (geçerli mazeret dışında) sporcu yarışma jürisi tarafından diskalifiye edilir.
 7. Pist tanımada; hayalet kayış (kapı dibine normal kayış şeklinde girerek) yapan sporcu hakemler tarafından tespit edilip, yarışma jürisi tarafından diskalifiye edilir. Pist tanıma kapı dışından yapılır.
 8. Çıkış alanına girmiş sporcu güvenliğini tehdit edebilecek şekilde malzeme problemi yaşayacak durumda ise sporcuya sorununu giderme zamanı tanınır.
 9. Hava muhalefeti olasılığında teknik toplantıda alınan kararlar dışında yarışma işleyişinde yarışma jürisi düzenlemeler yapabilir.
 10. Çıkış alanına bir sporcu ve bir antrenör girebilir. Antrenör çıkış alan sporcusuna dokunamaz, aksi durumda antrenör hakkında yarışma jürisi tarafından tutanak tutularak Disiplin Kuruluna sevk edilir.
 11. Faal Antrenör Lisansına sahip olan kişiler federasyon yarışmalarına katılamaz.
 12. Yarışma teknik toplantılarına ve start alanına 2018 vizesini yaptırmamış antrenörler alınmayacaktır. (Teknik toplantı öncesinde vizeli kimlik ibraz etmek zorundadır.)
 13. Yarışma esnasında yapılacak itirazların 15 (onbeş) dakika içinde yarışma jürisine yazılı yapılması gerekir. Yazılı yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
İl Birinciliği Yarışmaları;
a)      İl birinciliği yarışmaları her ilin kendi faaliyeti olarak federasyonun yıllık faaliyet programında belirtilen tarihler arasında yapılır. İl birinciliğinde slalom ve büyük slalom yarışmaları yapılır.
b)     İl birinciliklerinde yapılan yarışmaların puanlarının toplamında aşağıdaki dereceleri alan sporcular ön eleme yarışmalarına katılabilirler.
                  Kategori                                                                         Sporcu Sayısı:
            15+                                   Erkekler ve Kadınlar                        16 Kişi
            U15                                  Erkekler ve Kadınlar                        16 Kişi
            U13                                  Erkekler ve Kadınlar                        12 Kişi
            U11                                  Erkekler ve Kadınlar                        12 Kişi
  
ÖN ELEME YARIŞMASI;
a)     İl birinciliklerine giremeyip doktor raporu alarak Ön Eleme Yarışmasına girme hakkı elde edilemez.
b)     Ön Eleme Yarışması GS ve SL yarışmaları ikişer iniş olarak yapılır ve yapılan inişlerin en iyi dereceleri alınarak saniyelerinin toplamına göre sıralama belirlenir.
c)     Federasyon PGS-PSL paralel yarışmalarına katılabilmek için Ön Eleme Yarışmasına katılım zorunludur.
d)     Ön Eleme Yarışmasında aşağıdaki sıralamaya giren sporcular PGS ve PSL paralel yarışmalarına katılabilirler;
                Kategori                                                                                             Sporcu Sayısı:
            15+                                               Erkekler                                           16 Kişi
            15+                                               Kadınlar                                            10 Kişi
            U15                                              Erkekler ve Kadınlar                        10 Kişi
            U13                                              Erkekler ve Kadınlar                        10 Kişi
            U11                                              Erkekler ve Kadınlar                        10 Kişi
      PSL YARIŞMASI;
e)    Ön Eleme Yarışmasına giremeyip doktor raporu alarak PSL yarışmasına girme hakkı elde edilemez.
f)    PSL yarışmaları U11 Kategorisi dışında tüm kategorilere paralel olarak yapılacaktır.
       PGS YARIŞMASI;
a)      Ön Eleme Yarışmasına giremeyip doktor raporu alarak PGS paralel yarışmasına girme hakkı elde edilemez.
b)      PGS Paralel yarışmaları U11 Kategorisi dışında tüm kategorilere paralel olarak yapılacaktır.
 PGS – PSL FİNAL YARIŞMALARI;
a)    PGS veya PSL paralel yarışmalarına giremeyip doktor raporu alarak PGS ve PSL final yarışmalarına katılma hakkı elde edilemez.
b)   Final yarışmalarına PGS ve PSL paralel yarışmaların kombine puanlarının toplamında aşağıdaki dereceyi alan sporcular katılabilir;
                Kategori                                                                                        Dereceler:
                  15+                                         Erkekler ve Kadınlar                        8 Kişi
                  U15                                        Erkekler ve Kadınlar                        8 Kişi
                  U13                                        Erkekler ve Kadınlar                        8 Kişi
                  U11                                        Erkekler ve Kadınlar                        8 Kişi
c) Milli takım sporcuları puanlı yarış döneminde kampta ve yarışta iseler direk PGS ve PSL final yarışmalarına direk katılabilirler.
d) PSL, PGS ve Final yarışmalarının kombine puanlarının toplamında ilk üç derecelere giren sporculara kupa verilir.
e) PSL, PGS ve Final yarışmalarının kombine puanlarının toplamında ilk üç derecelere giren illere kupa verilir.
  SNOWBOARDCROS (SBX) VE FREESTYLE;
SBX ve Freestyle Yarışmaları için il birinciliği katılım şartı aranmaz ve sadece teşvik amaçlı yapılır. Özel yarışma düzenlemek isteyen kişi ve kuruşlar bu Talimatın Yarışma Genel Kuralları başlıklı 5. Maddesinin (g) bendindeki yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.
Mali hükümler;
a)    Yarışmalarda, 1 kafile başkanı,  antrenör (1-5sporcu için 1 Antrenör, 6-10 sporcu için 2 Antrenör, 11-15 sporcu için 3 Antrenör, 16-20 sporcu için 4 Antrenör, 25-40 sporcu için 1 kafile başkanı, 1 kafile başkan yardımcısı ve 5 antrenör)  ve 1 mekanisyen/kayak bakım uzmanı (11 ve üstü sporcu ile katılanlar 2 kişi) ödeme yapılır. Görevlendirilecek Antrenörlerin ‘‘Antrenör Belgesi’’ sahibi olması ve ‘‘Antrenör Lisansı’’ nın federasyonca senelik vizesinin yapılmış olması gereklidir, aksi takdirde ödeme yapılmaz.
b)   Snowboard yarışmalarının toplamına göre en yüksek puanı toplayan ve kategorilere göre sayıları aşağıda belirtilen sporculara ödeme yapılır;
                  Kategori:                                                                                       Dereceler:
                  15+                                         Erkekler ve Kadınlar                          1-5
                  U15 (Çocuk II)                       Erkekler ve Kadınlar                          1-6
                  U13 (Çocuk I)                        Erkekler ve Kadınlar                          1-6
U11 (Minik)                            Erkekler ve Kadınlar                          1-6
Talimatta belirtilmeyen konular ve yapılabilecek değişiklikler ile ilgili bilgiler yarışmalar öncesi federasyon resmi sitesinden duyurusu yapılacaktır.

Faruk Karataş

1987 yılında başlayan kayak macerası hız kesmeden devam ediyor. Eski milli sporcu, kayak antrenörü. Kış sporlarıyla ilgili araştırma yapmayı ve edindiği bilgileri paylaşmayı seviyor. Kayak, snowboard ve diğer tüm kış sporları hakkında kaliteli içerikler üretip insanların faydasına sunmak amacıyla kayaksever.com sitesini kurdu.

İlginizi Çekebilir

Başa dön tuşu
error: İçerik kopyalanamaz !!