Türkiye Kayak Federasyonu Antrenör Talimatı

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU

 ALP DİSİPLİNİ, KUZEY DİSİPLİNİ VE SNOWBOARD 

 ANTRENÖR TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı, alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard antrenörlerinin yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin, teknik, idari esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Talimat, alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard antrenörü, yetiştirme kursları, kurs programları ve sınavları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin, esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde3 – (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk spor federasyonları çerçeve statüsü ile Türkiye Kayak Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Talimatta geçen;

a) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

b) Federasyon: Türkiye Kayak Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı: Türkiye Kayak Federasyonu başkanını,

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu yönetim kurulunu,

e) Teknik Kurul: Türkiye Kayak Federasyonunun alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard teknik kurulunu,

f) Eğitim Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu eğitim kurulunu,

g) Hukuk Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu hukuk kurulunu,

h) Ceza Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu ceza kurulunu,

i) Sağlık Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu sağlık kurulunu,

j) Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlük veya Federasyondan belge almış olan kişiyi,

k) Kış Sporları Merkezi: Kış sporlarının yapıldığı kamu ve özel kuruluşlara ait spor merkezlerini,

l) Kayak Eğitim Kurs Merkezi: Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard öğreticileri ve antrenörlerinin bağlı olarak çalışabileceği eğitim – öğretim araç gereçleri ile donatılmış kış spor merkezinde faaliyet gösteren kayak öğretim kuruluşunu,

m) Temel Eğitim Kampları: Kamu ile özel kuruluşların açmış olduğu, alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard eğitiminin verildiği kampları,

n) Spor Kulüpleri: Genel Müdürlük veya Federasyon tarafından her yıl vizesi yapılan spor kulüplerini,

o) Antrenör Eğitim Programları: Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri ifade eder,

p) Sporcu: Tescilli olarak spor yapan kişileri,

q) Tescil: Sporcu, antrenör, öğretici ve hakem belgelerinin o yıl için geçerli olabilmesi için federasyon tarafından yapılan kayıt ve lisans işlemlerini,

r) Vize: Bir sporcunun, antrenörün, öğreticinin ve hakemin kayak yarışmalarında yarışabilmesi ve görev alabilmesi için her yıl lisansını onaylanması işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kurs Düzenleme

Madde 5 – (1) Alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard ve diğer kış sporları antrenör yetiştirme kursları Federasyon tarafından düzenlenir.

a) Açılacak olan antrenörlük kurslarında Federasyonun belirleyeceği katılım ücreti, Federasyonun banka hesabına yatırılır.

b) Açılacak olan antrenör kurslarında kuramsal eğitimini tamamlamış katılımcıların sayısına göre, kayak uygulama eğitimi öncesi ön eleme sınavı yapılabilir. Ön eleme sınavı içeriği, uygulamalı olmak koşuluyla Federasyonca belirlenir.

Antrenör Kurslarına Katılacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 6 – (1) Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aranan şartlar;

a) En az lise mezunu olmak,

b) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

c) I. kademe antrenörlük için en az 22 yaşını doldurmuş olmak,

d) Genel Müdürlük Amatör Spor Dalları ceza yönetmeliği veya Federasyonun disiplin ve ceza talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

e) Savcılıktan iyi hal kağıdı almak,

f) Sağlık kurulu talimatında belirtilen şartlara haiz sağlık raporu almak,

(2) II. Kademe antrenörlük kursuna katılacaklarda aranacak şartlar;

a) I. kademe antrenör belgesine sahip olmak,

b) Kulüp, M.E.B. okulları ve üniversitelerde I. kademe kayak antrenörü olarak en az bir dönem çalışmış olduğunu Federasyon onayı ile belgelemek,

c) Bu kademede (I. kademe antrenör belgesine sahip olduğu dönem) Federasyon tarafından düzenlenen seminer, sempozyum, kongrelerden en az birine katıldığı belgelemek,

d) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi (spor bilimleri) bölümü mezunu olup I. kademe antrenör belgesine sahip olanlar, II.kademe antrenörlük eğitimi programında kuramsal eğitim programından ve yapılacak olan ön eleme sınavından muaf tutulurlar.

(3) III. Kademe antrenörlük kursuna katılacaklarda aranacak şartlar;

a) II. kademe antrenör belgesine sahip olmak,

b) Kulüp, M.E.B. okulları, üniversiteler ve milli takımlarda II. kademe kayak antrenörü olarak en az iki dönem çalışmış olduğunu Federasyon onayı ile belgelemek,

c) Bu kademede (II. kademe antrenör belgesine sahip olduğu dönem) Federasyon tarafından düzenlenen seminer, sempozyum, kongrelerden en az birine katıldığı belgelemek,

(4) IV. Kademe antrenörlük kursuna katılacaklarda aranacak şartlar;

a) III. kademe antrenör belgesine sahip olmak,

b) Kulüp, M.E.B. okulları, üniversiteler ve milli takımlarda III. kademe kayak antrenörü olarak en az iki dönem çalışmış olduğunu Federasyon onayı ile belgelemek,

c ) Bu kademede (III. kademe antrenör belgesine sahip olduğu dönem) Federasyon tarafından düzenlenen seminer, sempozyum, kongrelerden en az ikisine katıldığı belgelemek,

(5) V. Kademe antrenörlük kursuna katılacaklarda aranacak şartlar;

a) IV. kademe antrenör belgesine sahip olmak,

b) Kulüp, M.E.B. okulları, üniversiteler ve milli takımlarda IV. kademe kayak antrenörü olarak en az iki dönem çalışmış olduğunu Federasyon onayı ile belgelemek,

c) Bu kademede (IV. kademe antrenör belgesine sahip olduğu dönem) Federasyon tarafından düzenlenen seminer, sempozyum, kongrelerden en az ikisine katıldığı belgelemek,

Antrenör Eğitim Programı

Madde 7 – (1) Antrenör eğitim programında, alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard içerikli ders, seminer, sınav, v.s. ile ilgili programlar uygulanır.

(2) Antrenörlerin sınıflandırılması ve görev alanları;

Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard antrenörleri beş kademede sınıflandırılır ve aşağıda tanımlanan alanlarda görev yaparlar;

I.Kademe (Yardımcı Antrenör): II. kademe ve üzeri kademelerdeki antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda,

II.Kademe (Antrenör): Minikler ve çocuklar kategorisi ile bu kategorideki sporcuların oluşturduğu milli takımlarda,

III.Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisi ile bu kategorideki sporcuların oluşturduğu milli takımlarda,

IV.Kademe (Baş Antrenör): Milli takımlarda,

V.Kademe (Teknik Direktör): Milli takımlarda,

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

Madde 8 – (1) Kuramsal derslerinin öğretim elemanları ve uygulamalı kayak derslerinde görev alacak antrenör ve öğreticiler, Federasyon tarafından görevlendirilir. Federasyon gerekli gördüğü hallerde yabancı uyruklu antrenör, öğretici ve öğretim elemanı görevlendirebilir.

Seminer, Sempozyum ve Kongreler

Madde 9 – (1) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard antrenörleri için açılacak seminer, sempozyum ve kongreler Federasyon tarafından düzenlenir. Bu etkinlikler ulusal veya uluslararası nitelikte olabilir.

Belge Verilmesi

Madde 10 – (1) Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere Federasyon Başkanının imzasını taşıyan antrenör belgesi verilir.

Lisans Verilmesi

Madde 11 – (1) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard antrenörü belgesi almış olanların, lisans işlemleri her yıl belirlenen antrenör lisans vize ücretini ödemek koşulu ile Federasyonca yapılır. Yıllık lisans vizesini yaptırmayan antrenörler resmi olarak yarışmalara katılamazlar ve görev yapamazlar.

Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

Madde 12 – (1) Genel Müdürlük Amatör Spor Dalları ceza yönetmeliğine veya Federasyon disiplin ve ceza talimatına göre üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Federasyonun onaylaması halinde geçersiz sayılır. Bu talimatın 6. maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranılacak şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları yönetim kurulu onayı ile geçersiz sayılır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belirtilen antrenörlerin belgeleri ve lisansları soruşturma süresince geçici olarak iptal edilir, bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

Kurs, Sınav ve Değerlendirme

Madde 13 – (1) Kuramsal eğitim programı yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak uygulanabilir.

(2) Yarı zamanlı kuramsal eğitim programları Federasyonla karşılıklı işbirliği yapan üniversitelerdeki öğretim elemanlarınca uygulanır.

(3) Tam zamanlı kuramsal ve uygulamalı eğitim programları ise Federasyon tarafından düzenlenir ve davetli eğitmenler tarafından uygulanır.

(4) Her kademedeki kuramsal eğitim programlarında uygulanacak derslerin saat ve içerikleri ile alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard branşlarında I. II. ve III. kademe antrenörleri uygulamalı eğitim programı (IV. ve V. kademede uygulamalı eğitim yoktur) Federasyonca oluşturulacak sınav komisyonu tarafından belirlenir.

(5) Kurs tarihleri;

a) Yarı zamanlı kuramsal eğitim programları:Eylül-Ekim ayları,

b) Tam zamanlı kuramsal eğitim programları:Kasım-Aralık ayları,

c) Tam zamanlı uygulamalı eğitim programları:Aralık-Ocak veya Mart-Nisan aylarıdır.

(6) Sınav tarihleri;

a) Kuramsal eğitim sınavı: Aralık veya Nisan aylarında merkezi sistemle Federasyonca yapılır. Sınav, çoktan seçmeli test kitapçığı hazırlanarak gerçekleştirilir. Sınavında geçme notu, 100 toplam puan üzerinden 60 puandır. Sınavda başarısız olanlar beş yıl içerisinde üç kez doğrudan sınava katılma hakkına sahip olup, bu üç sınavda da başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

b) Uygulamalı eğitim sınavı: I, II ve III. kademe antrenörlükleri uygulamalı eğitim sonunda yapılan, sınavındaki geçme notu, 100 toplam puan üzerinden 70 puandır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı

Madde 14 – (1) Antrenör eğitim kurslarının kuramsal ve uygulamalı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler sonuçların resmi ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar otuz gün içerisinde Federasyon bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 15 – (1) Kuramsal ve uygulamalı her kademedeki antrenör eğitim kurslarına en fazla bir tam gün veya iki yarım gün geçerli mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişiği kesilir. Kurs süresince üç günü geçen sağlık raporları devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkisi kesilir.

Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanlar

Madde 16 – (1) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak bir spor dalında seçmeli olarak eğitim alanlar, alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard antrenörlük belgesi alamazlar.

2) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, eğitim gördükleri alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard dalında ihtisaslarını belgeleyenlere, kuramsal eğitim derslerinden ve uygulamalı eğitim öncesinde yapılacak olan ön eleme sınavından muaf olmak şartıyla, katıldıkları uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayanlara I. kademe antrenör belgesi verilir.

3) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi (spor bilimleri) bölümü veya programı mezunu olup, eğitim gördükleri alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard dalında ihtisaslarını belgeleyenlere I. kademe antrenör belgesi verilir.

4) Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların, öğrenim denkliği yüksek öğretim kurumu tarafından kabul edilen ve alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard dalında ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Federasyon Başkanlığınca oluşturulacak eğitim kurulu denklik komisyonu kararı, yönetim kurulu onayından sonra 16. maddenin (1), (2) ve (3) bentlerinden durumuna uygun olan, yalnız alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard dallarından birinde antrenör belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Antrenörlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 17 – (1) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard antrenörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard sporunu yaygınlaştırmak, geniş halk kitlelerine sevdirmek ve Federasyonca kendilerine verilen görevleri yerine getirmek,

b) Federasyonun kural ve talimatlarına uymak,

c) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard sporuna yeni başlayan ile ilerletmek isteyen kişi ve gruplara seviyelerine uygun eğitim programları uygulamak,

d) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard eğitimi yaptıracağı kişi veya grupların, kullanacakları malzemelerin eğitim için uygun olup olmadığını kontrol etmek,

e) Alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard yapanların sakatlanmaları veya yaralanmaları durumunda, ilk yardımı yapmak ve en yakın sağlık merkezine ulaştırılmasında yardımcı olmak,

f) Branşı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, yurt içi ve yurt dışındaki seminer, sempozyum ve kongrelere katılmak,

g) Alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard pistlerinin tehlikeli bölgelerinin ve geçiş noktalarının uyarı işaretleri ile belirlenmesinde kış sporları merkezi yetkililerine yardımcı olmak,

h) Genel eğitim ve ahlak ilkelerine uymak,

i) Federasyon Başkanlığınca görevlendirilen denetim elemanlarına ve hukuk kuruluna istenen bilgi ve belgeleri vermek,

j) Antrenörler, yarışmaya yönelik sporcu yetiştiren kurumlarda sözleşme karşılığı ücretli olarak antrenörlük yapabilirler. Ancak kış merkezlerinde rekreasyonel amaçlı olarak, kişi ve gruplara ücretli ders veremezler, verdiği belirlenenler Federasyon ceza kuruluna sevk edilirler.

k) Lisansı vize edilmemiş olduğu halde, alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard antrenörlüğü yapanlar Federasyon ceza kuruluna sevk edilir.

Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği

Madde 18 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, yurt dışında bir ülkede alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard antrenör belgesi almış olanların denkliği, eğitim kurulu denklik komisyonunca incelenir ve yönetim kurulunca karar bağlanır.

(2) Yabancı uyruklu olup, yurt dışında herhangi bir ülkeden alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard antrenör belgesi alanlar Federasyonun izni olmadıkça ve denkliği yapılmadıkça Türkiye’de antrenörlük yapamazlar.

Bu Talimatta Bulunmayan Haller

Madde 19 – (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 – Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Federasyonca veya Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve lisans hakları saklıdır.

Geçici Madde 2 – Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce, antrenör belgesine sahip olmayıp, Genel Müdürlük tarafından verilen kayak öğretici belgesine sahip olan kişiler, Federasyonca bir defaya mahsus olmak üzere 1-31 Aralık 2006 tarihleri arasında düzenlenecek olan seminer, sempozyum veya kongreye katıldıkları taktirde II. kademe antrenör belgesi alırlar.

Geçici Madde 3 – Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce, Genel Müdürlük tarafından verilen II. kademe antrenör belgesine sahip olan kişiler, Federasyonca bir defaya mahsus olmak üzere 1-31 Aralık 2006 tarihleri arasında düzenlenecek olan seminer, sempozyum veya kongreye katıldıkları taktirde branşlarına uygun III. kademe antrenör belgesi alırlar.

Geçici Madde 4 – Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce antrenörlük uygulama sınavlarına katılıp başarısız olduğunu belgeleyenlere, bir defaya mahsus olmak üzere, Federasyonca 2006 yılı aralık ayı içinde uygulamalı bütünleme sınavı yapılır.

Yürürlülükten Kaldırma

Madde 20 – (1) Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri (sadece, Türkiye Kayak Federasyonu için) yürürlükten kalkar.

Yürürlülük

Madde 21 – (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 – (1) Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı yürütür.

Faruk Karataş

1987 yılında başlayan kayak macerası hız kesmeden devam ediyor. Eski milli sporcu, kayak antrenörü. Kış sporlarıyla ilgili araştırma yapmayı ve edindiği bilgileri paylaşmayı seviyor. Kayak, snowboard ve diğer tüm kış sporları hakkında kaliteli içerikler üretip insanların faydasına sunmak amacıyla kayaksever.com sitesini kurdu.

İlginizi Çekebilir

Başa dön tuşu
error: İçerik kopyalanamaz !!