Türkiye Kayak Federasyonu Öğretici Talimatı

Türkiye Kayak Federasyonu Öğretici Talimatı en son haliyle ve tam okunabilir metin düzeninde aşağıda yer almaktadır.

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU

ALP DİSİPLİNİ, KUZEY DİSİPLİNİ VE SNOWBOARD

ÖĞRETİCİ TALİMATI

(29.11.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı, alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard öğreticilerinin yetiştirilmeleri ve eğitimlerinin geliştirilmesi, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin teknik ve idari esas usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Talimat alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard öğreticisi yetiştirme kurslarını, kurs programlarını, sınavlarını, bunların uygulama esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk spor federasyonları çerçeve statüsü ile Türkiye Kayak Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Talimatta geçen;

a) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

b) Federasyon: Türkiye Kayak Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı: Türkiye Kayak Federasyonu başkanını,

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu yönetim kurulunu,

e) Teknik Kurul: Türkiye Kayak Federasyonu alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard teknik kurullarını,

f) Eğitim Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu eğitim kurulunu,

g) Hukuk Kurulu : Türkiye Kayak Federasyonu hukuk kurulunu,

h) Ceza Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu ceza kurulunu,

i) Sağlık Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu sağlık kurulunu,

j) Alp Disiplini Öğreticisi: Alp disiplinini temelden, ileri teknik ve yarışma seviyesine kadar teorik ve uygulamalı olarak öğreten kişiyi,

k) Kuzey Disiplini Öğreticisi: Kuzey disiplinini temelden, ileri teknik ve yarışma seviyesine kadar teorik ve uygulamalı olarak öğreten kişiyi,

l) Snowboard Öğreticisi: Snowboard disiplinini temelden, ileri teknik ve yarışma seviyesine kadar teorik ve uygulamalı olarak öğreten kişiyi,

m) Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten veya Federasyondan belge almış olan kişiyi,

n) Kış Sporları Merkezi: Kış sporlarının yapıldığı kamu ve özel kuruluşlara ait spor merkezlerini,

o) Kayak Eğitim Kurs Merkezi: Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard öğreticileri ve antrenörlerinin bağlı olarak çalışabileceği eğitim – öğretim araç gereçleri ile donatılmış kış spor merkezinde faaliyet gösteren kayak öğretim kuruluşunu,

p) Temel Eğitim Kampları: Kamu ile özel kuruluşların açmış olduğu, alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard eğitiminin verildiği kampları,

q) Spor Kulüpleri: Genel Müdürlük veya Federasyon tarafından her yıl vizesi yapılan spor kulüplerini,

r) Sporcu: Tescilli olarak spor yapan kişileri,

s) Tescil: Sporcu, antrenör, öğretici ve hakem belgelerinin o yıl için geçerli olabilmesi için federasyon tarafından yapılan kayıt ve lisans işlemlerini,

t) Vize: Bir sporcunun, antrenörün, öğreticinin ve hakemin kayak yarışmalarında yarışabilmesi ve görev alabilmesi için her yıl lisansının onaylanması işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kurs Düzenleme

Madde 5 – (1) Alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard ve diğer kış sporları öğretici yetiştirme kursları Federasyon tarafından düzenlenir.

a) Açılacak olan öğretici kurslarında Federasyonun belirleyeceği katılım ücreti, Federasyonun banka hesabına yatırılır.

b) Açılacak olan öğretici kurslarında kuramsal eğitimini tamamlamış katılımcıların sayısına göre, kayak uygulama eğitimi öncesi ön eleme sınavı yapılabilir. Ön eleme sınavı içeriği, uygulamalı olmak koşuluyla Federasyonca belirlenir.

Öğretici Kurslarına Katılacaklarda Aranacak Şartlar

Madde 6 – (1) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard öğretici kurslarına katılacaklarda aranacak şartlar;

a) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard branşlarının herhangi birisinde III. kademe antrenör belgesine sahip olup, bu kademede kulüp, M.E.B. okulları, üniversitelerde veya milli takımlarda antrenör olarak en az bir dönem çalışmış olduğunu Federasyon onayı ile belgelemek,

b) En az lise mezunu olmak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) En az 26 yaşını doldurmuş olmak,

e) Genel Müdürlük Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği veya Federasyonun disiplin ve ceza talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

f) Savcılıktan adli sicil kaydı almak,

g) Sağlık kurulu talimatında belirtilen şartlara haiz sağlık raporu almak,

Öğretici Eğitim Programı

Madde 7 – (1) Öğretici eğitimi programında, alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard içerikli ders, seminer, sınav, v.s. ile ilgili programlar uygulanır.

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

Madde 8 – (1) Kuramsal derslerinin öğretim elemanları ve uygulamalı kayak derslerinde görev alacak öğreticiler, Federasyon tarafından görevlendirilir. Federasyon gerekli gördüğü hallerde yabancı uyruklu öğretici ve öğretim elemanı görevlendirebilir.

Seminer, Sempozyum ve Kongreler

Madde 9 – (1) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard öğreticileri için açılacak seminer, sempozyum ve kongreler Federasyon tarafından düzenlenir. Bu etkinlikler ulusal veya uluslararası nitelikte olabilir.

Belge Verilmesi

Madde 10 – (1) Kursu başarı ile bitirenlere Federasyon başkanının imzasını taşıyan öğretici belgesi verilir.

Lisans Verilmesi

Madde 11 – (1) Sadece, alp disiplini veya kuzey disiplini veya snowboard öğretici belgesi olanlar, alanlarında kişi veya gruplara Federasyonca her yıl belirlenen ücret karşılığında ders verebilirler. Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard öğretici belgesi almış olanların, lisans işlemleri her yıl belirlenen öğretici lisans vize ücretini ödemek koşulu ile Federasyonca yapılır. Yıllık lisans vizesini yaptırmayan öğreticiler ücretli ders veremezler.

Öğretici Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

Madde 12 – (1) Genel müdürlük Amatör Spor Dalları ceza yönetmeliğine veya Federasyon disiplin ve ceza talimatına göre üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan öğreticilerin lisansları Federasyonun onaylaması halinde geçersiz sayılır. Bu talimatın 6. maddesinde belirtilen öğreticilik kurslarına katılacaklarda aranılacak şartlardan herhangi birini öğretici belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı öğretici belgesi verildikten sonra anlaşılan öğreticilerin belge ve lisansları yönetim kurulu onayı ile geçersiz sayılır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belirtilen öğreticilerin belgeleri ve lisansları soruşturma süresince geçici olarak iptal edilir, bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

Kurs, Sınav ve Değerlendirme

Madde 13 – (1) Kuramsal ve uygulamalı eğitim programları, Federasyon tarafından açılır ve Federasyonca görevlendirilen eğitmenler tarafından uygulanır.

(2) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard öğretici kurslarının kuramsal eğitim programlarında uygulanacak derslerin saat ve içerikleri ile uygulamalı eğitim programında uygulanacak dersler Federasyonca oluşturulacak sınav komisyonu tarafından belirlenir.

(3) Kurs tarihleri;

a) Kuramsal Eğitim Programı: Kasım-Aralık veya Mart-Nisan aylarında Federasyonca düzenlenir.

b) Uygulamalı Eğitim Programı: Aralık-Ocak veya Mart-Nisan aylarında Federasyonca düzenlenir.

(4) Sınav Tarihleri:

a) Kuramsal Eğitim Sınavı: Aralık veya Nisan aylarında merkezi sistemle Federasyonca yapılır. Sınav, çoktan seçmeli test kitapçığı hazırlanarak gerçekleştirilir. Sınavında geçme notu, 100 toplam puan üzerinden 70 puandır. Sınavda başarısız olanlar beş yıl içerisinde üç kez doğrudan sınava katılma hakkına sahip olup, bu üç sınavda da başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

b) Uygulamalı Eğitim Sınavı: Kurs bitiminde yapılan uygulama sınavındaki geçme notu, 100 toplam puan üzerinden 70 puandır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı

Madde 14 – (1) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard öğretici eğitim kurslarının kuramsal ve uygulamalı sınavlarının sonuçlarına kursiyerler sonuçların resmi ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde nedenlerini bildirerek, Federasyon Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar otuz gün içerisinde Federasyon bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 15 – (1) Kuramsal ve uygulamalı alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard öğretici kurslarına en fazla bir tam gün veya iki yarım gün geçerli mazeretsiz olarak katılmayan kursiyerlerin kursla ilişiği kesilir. Kurs süresince üç günü geçen sağlık raporları devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkisi kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 16 – (1) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard öğreticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard sporunu yaygınlaştırmak, geniş halk kitlelerine sevdirmek ve Federasyonca kendilerine verilen görevleri yerine getirmek,

b) Federasyonun kural ve talimatlarına uymak,

c) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard sporuna yeni başlayan ile ilerletmek isteyen kişi ve gruplara seviyelerine uygun eğitim programları uygulamak,

d) Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard eğitimi yaptıracağı kişi veya grupların, kullanacakları malzemelerin eğitim için uygun olup olmadığını kontrol etmek,

e) Alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard yapanların sakatlanmaları veya yaralanmaları durumunda, ilk yardımı yapmak ve en yakın sağlık merkezine ulaştırılmasında yardımcı olmak,

f) Branşı ile ilgili mesleki gelişmeleri takip etmek, yurt içi ve yurt dışındaki seminer, sempozyum ve kongrelere katılmak,

g) Alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard pistlerinin tehlikeli bölgelerinin ve geçiş noktalarının uyarı işaretleri ile belirlenmesinde kış sporları merkezi yetkililerine yardımcı olmak,

h) Genel eğitim ve ahlak ilkelerine uymak,

i) Federasyon başkanlığınca görevlendirilen denetim elemanlarına ve hukuk kuruluna istenen bilgi ve belgeleri vermek,

j) Federasyonca her yıl için belirlenen ders ücretleri altında ders vermemek,

k) Federasyonca belirlenen yıllık lisans vize ücretini ödeyerek her yıl lisansını vize ettirmek.

Yurt Dışından Alınan Öğretici Belgelerinin Denkliği

Madde 17 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, yurt dışında bir ülkede alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard öğretici belgesi almış olanların denkliği, eğitim kurulu denklik komisyonunca incelenir ve yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Yabancı uyruklu olup, yurt dışında herhangi bir ülkeden alp disiplini, kuzey disiplini, snowboard öğretici belgesi alanlar Federasyonun izni olmadıkça ve denkliği yapılmadıkça Türkiye’de öğreticilik yapamazlar.

Talimatta Yer Almayan Konular

Madde 18 – (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1- Genel müdürlükten veya Federasyon tarafından III. kademe alp disiplini, kuzey disiplini veya snowboard antrenörü belgesi almış olanlar, açılacak olan ilk snowboard öğretici kursuna, bu kademede bir dönem görev yapma şartı aranmaksızın ve kuramsal eğitimden muaf olmak kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere başvurabilirler.

Yürürlülükten Kaldırma

Madde 19 – (1) Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Genel Müdürlüğün veya Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.

Yürürlülük

Madde 20 – (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 – (1) Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı yürütür.

Faruk Karataş

1987 yılında başlayan kayak macerası hız kesmeden devam ediyor. Eski milli sporcu, kayak antrenörü. Kış sporlarıyla ilgili araştırma yapmayı ve edindiği bilgileri paylaşmayı seviyor. Kayak, snowboard ve diğer tüm kış sporları hakkında kaliteli içerikler üretip insanların faydasına sunmak amacıyla kayaksever.com sitesini kurdu.

İlginizi Çekebilir

Başa dön tuşu
error: İçerik kopyalanamaz !!